Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/47
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоsщата общестшена поръчка е разделена на 5 обособени позиции както следша: Обособена позиция 1: „Извършване на гама-спектрометричен анализ.“ Обособена позиция 2: „Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция.“ Обособена позиция 3: „Обучение по течна хроматография с масселективна детекция; Обособена позиция 4: „Специализирана статистика.“ Обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907891   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.04.2019 г.  17.04.2019 г. 
2   907893   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.04.2019 г.  17.04.2019 г. 
3   912568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
4   924710   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.07.2019 г.  26.07.2019 г. 
5   1017730   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
6   1017731   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
7   1017733   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
8   1017797   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         30.07.2021 г.  30.07.2021 г.