Версия за печат

00740-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 014 от дата 17.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 031901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III, №136, За: Красимир Аврамов, България 251, София, Тел.: 0359 29406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 0359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/47.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна средав изпълнение на Договор № BG055FOP001-2.006--0028-C01/10.07.2018 г. За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006. По Оперативна програма „Добро управление“ по пет обособени позиции: Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда в изпълнение на Договор № BG055FOP001-2.006--0028-C01/10.07.2018 г. За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006. По Оперативна програма „Добро управление“ по пет обособени позиции: Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна средав изпълнение на Договор № BG055FOP001-2.006--0028-C01/10.07.2018 г. За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006. По Оперативна програма „Добро управление“ по пет обособени позиции:

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителна агенция по околна среда е бенефициент по проект: “Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в ИАОС“ , по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” и съгласно Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006. Специфичната цел е да се повиши експертният капацитет на служителите в ИАОС, чрез предоставяне на висококачествено специализирано обучение и осигуряване на възможност за придобиване на знания и умения в работния процес. Обученията са за служителите в специализираната администрация на дирекциите, в т.ч и Регионалните лаборатории, ще увеличат и надградят техните знания, умения и експертен потенциал. В изпълнение на обществената поръчка ще бъдат предоставени 5 специализирани обучения Постигането на целите ще бъде реализирано чрез изпълнение на планираните дейности по поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” и съгласно Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 98395 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, б. „б“ – по-голяма или равна на 280 000 лв. – за доставки и услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 98 395,00 (деветдесет и осем хиляди триста деветдесет и пет) лева без ДДС и 118 074,00 (сто и осемнадесет и две хиляди и седемдесет и четири) лева с ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура – публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и разходване на публични средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор