Деловодна информация
00740
0989 17/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 031901762
бул. Цар Борис III, №136
София BG411 251 България
Красимир Аврамов +359 35929406432
k.avramov@eea.government.bg +359 35929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/47


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/47
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ, ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА“
80510000      
Услуги

Настоsщата общестшена поръчка е разделена на 5 обособени позиции както следша:
Обособена позиция 1: „Извършване на гама-спектрометричен анализ.“
Обособена позиция 2: „Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция.“
Обособена позиция 3: „Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
Обособена позиция 4: „Специализирана статистика.“
Обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
98395.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Извършване на гама-спектрометричен анализ“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Oбособена позиция 1: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатории за радиационни измервания“ (ЛРИ) и РЛ - Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Ст. Загора в тематично направление (ТН) Извършване на гама-спектрометричен анализ
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ) при извършване на гама-спектрометрични анализи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

II.2) Описание 1

„Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Oбособена позиция 2: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ и РЛ - Бургас, Варна, В.Търново, Плевен, Пловдив и Ст. Загора в тематично направление (ТН): Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция;
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ).
Една основна част от дейността на лабораториите на ИАОС е анализът на органични замърсители в обекти от околната среда: води, почви, отпадъци, седименти и други. Нарастващите изисквания в областта на политиките за водите, съгласно Националното и Европейско законодателство, налага използването на високо чувствителна аналитична техника и спомагателна апаратура, с която да се извършва анализът. Газовата хроматография е широко разпространен инструментален метод, който намира огромно приложение при анализа на приоритетни и специфични вещества в областта на води и седименти; устойчиви органични замърсители в почви; летливи органични съединения и бензо(а)пирен в атмосферен въздух и други.
Обучението е насочено към експерти от отдел „Лаборатория за инструментални методи на анализ“ (ЛИМА) и по-конкретно, тези които се занимават с анализ на органични замърсители, посредством хроматографски методи на анализ. Тяхната дейност се обосновава благодарение на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), т.к остатъчни количества от органични замърсители и техни метаболити се откриват в питейна вода и храни, което увеличава потенциалните заплахи за човешкото здраве и ги превръща в сериозен екологичен проблем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19780.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

II.2) Описание 1

„Обучение по течна хроматография с масселективна детекция 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора

Oбособена позиция 3: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ и РЛ - Бургас, Варна, В.Търново, Плевен, Пловдив и Ст. Загора. в тематично направление (ТН) Обучение по течна хроматография с масселективна детекция
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ).
Една основна част от дейността на лабораториите на ИАОС е анализът на органични замърсители в обекти от околната среда: води, почви, отпадъци, седименти и други. Нарастващите изисквания в областта на политиките за водите, съгласно Националното и Европейско законодателство, налага използването на високо чувствителна аналитична техника и спомагателна апаратура, с която да се извършва анализът. Течната хроматография е аналитична техника с широко приложение за анализ на разнообразни органични и йонни съединения, алкилуреа пестициди, фармацевтични препарати и други. В лабораториите на ИАОС тя намира приложение при анализа на приоритетни и специфични вещества в областта на водите, там където газовата хроматография не може да се справи.
Обучението е насочено към експерти от отдел „Лаборатория за инструментални методи на анализ“ (ЛИМА) и по-конкретно, тези които се занимават с анализ на органични замърсители, посредством хроматографски методи на анализ. Тяхната дейност се обосновава благодарение на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), т.к остатъчни количества от органични замърсители и техни метаболити се откриват в питейна вода и храни, което увеличава потенциалните заплахи за човешкото здраве и ги превръща в сериозен екологичен проблем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18740.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006

II.2) Описание 1

„Специализирана статистика“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Oбособена позиция 4: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД) -ЦЛ и РЛ - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен, Дирекция "МООС”, Отдел „Мониторинг на водите” и Отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите“ в тематично направление (ТН) Специализирана статистика .
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ) при извършване на анализи на органични замърсители в обекти от околната среда: води, почви, отпадъци, седименти и други, както и работата с гама-спектрометрични системи. Обучението по специализирана статистика е наложително за по-доброто разбиране и лесно боравене с данните, които се генерират при провеждане на мониторинг на биологични видове, при мониторинг на води, при въвеждане на нови методи за анализ, а и на вече разработени такива. За прилагането на утвърдените методики за оценка на състоянието на биологичното разнообразие. Изисква се експертите, изготвящи анализ на състоянието на води, биологични видове и прилагащите процедурите по калибриране и валидиране/верифициране да познават основни статистически методи за оценка на анализите и резултатите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006

II.2) Описание 1

"Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

– Специализирано обучение в тематично направление Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ) има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от двата отдела в дирекция МООС.
Биоразнообразието е източник на множество екосистемни услуги, като храни, фибри, енергия, биологично активни вещества, генетични ресурси. Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи, и гражданите. В условията на нарастващо влияние на човека върху природата, първостепенна задача е задълбочаване на познанията за състоянието на екосистемите и процесите, които протичат в тях и във времето. Обучението е насочено към експерти от отдел „Мониторинг на водите” и Отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите“ за повишаване знанията и уменията им в прилагането на екосистемния подход при оценка на екосистемите и екосистемните услуги, влиянията върху екосистемите и оценката на тяхното състояние, адаптивното им управление.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9525.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
съгласно Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изисквания.
Продлъжава от III.1.3)
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 2: Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция
Минимална образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Минимум 2 (две) години специализиран опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода газова хроматография.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документ, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №3
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на
• Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 3: Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
Минимална образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Минимум 2 (две) години специализиран опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода течна хроматография.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Продължава в III.1.2)
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания.
Продължава от III.1.1)
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документ, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №4.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на
• Специализирана статистика;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 4: Специализирана статистика
За I модул
Минимална образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или обучението на статистика и метрология в химията.
За II модул
Минимална образователна-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
- област „Природни науки, математика и информатика“, в някое от следните професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“; „Науки за земята“ - специалност „География“;
- област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, по професионално направление „Горско стопанство“;
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер;
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с прилагане на статистически методи за биологични видове и/или в обучението по биостатистика.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:


Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документ, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Продължава в VI.3)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №1.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности: Обучения в сферата на
•Извършване на гама-спектрометричен анализ;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 1: Извършване на гама-спектрометричен анализ
А) Лекторът следва да е преминал обучение:
- при производителя на гама-спектрометричните системи с полупроводников германиев детектор – Mirion technologies (Canberra) или при упълномощени от производителя лица.
- по софтуерен пакет GENIE-2000 и калибрационен софтуер ISOCS/LABSOCS
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документ, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №2.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на
• Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Продължава в III.1.1)


Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №1
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на: Извършване на гама-спектрометричен анализ;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 1: Извършване на гама-спектрометричен анализ
А) Лекторът следва да е преминал обучение:
- при производителя на гама-спектрометричните системи с полупроводников германиев детектор – Mirion technologies (Canberra) или при упълномощени от производителя лица.
- по софтуерен пакет GENIE-2000 и калибрационен софтуер ISOCS/LABSOCS.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №2.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на
Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 2: Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция
Мин. образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класиф. на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Мин. 2 (две) години специализиран опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода газова хроматография.
Мин. изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №3.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Заб.: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
Обучения в сферата на
Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 3: Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
Мин. образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Мин. 2 (две) год. специализиран опит в прилагането и/или оптимизирането на масспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води или подобни матрици с метода течна хроматография.Продължава в III.2.2)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


36. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
Продължава от III.1.3)
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №4.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности: Обучения в сферата на Специализирана статистика;
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 4: Специализирана статистика
Продължава в VI.4.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

сградата на ИАОС на бул. "Цар Борис III"

Отварянето на цените е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III. 1.2)
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №5.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
• обучения свързани за повишаване на квалификацията и уменията в областта на биологичното разнообразие, екосистемите и екосистемните услуги.
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
1. Участникът следва да предостави информация в част ІV Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“
Минимална образователна степен доктор в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Експертът следва да има опит, покриващ една или няколко от 9-те типа екосистеми. Предложеният екип от експерти може да повече от 1 като задължително условие е екипа да покрива кумулативно компетентност за обучение по всички 9 типа екосистеми.
Възложителя не ограничава участника относно броя на лекторите, които следва да предложи. Участниците следва да предложат толкова на брой експерти, така че в зависимост от тяхната квалификация и опит да могат да извършат обучение за всичките 9 типа екосистеми.
Участник, които не предложи експерти, покриващи всички 9 типа екосистеми, ще бъде отстраняван от участие в обществената поръчка.
2. Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В този раздел участникът следва да предостави следната информация:
Име, презиме и фамилия на лицето;
Данни за образованието и за придобития опит –степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, години професионален опит, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност;
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Продължава от III.2.2)
За I модул
Минимална образователна степен магистър в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в професионално направление „Химически науки“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или обучението на статистика и метрология в химията.
За II модул
Минимална образователна-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в някое от следните професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“; „Науки за земята“ - специалност „География“;
област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, по професионално направление „Горско стопанство“;
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер;
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с прилагане на статистически методи за биологични видове и/или в обучението по биостатистика
Минимални изисквания за техническите и професионални способности по обособена позиция №5.
1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
обучения свързани за повишаване на квалификацията и уменията в областта на биологичното разнообразие, екосистемите и екосистемните услуги.
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
2. Лектори, провеждащи обучение по Обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“
Минимална образователна степен доктор в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.
Експертът следва да има опит, покриващ една или няколко от 9-те типа екосистеми. Предложеният екип от експерти може да повече от 1 като задължително условие е екипа да покрива кумулативно компетентност за обучение по всички 9 типа екосистеми.
Възложителя не ограничава участника относно броя на лекторите, които следва да предложи. Участниците следва да предложат толкова на брой експерти, така че в зависимост от тяхната квалификация и опит да могат да извършат обучение за всичките 9 типа екосистеми.
Участник, които не предложи експерти, покриващи всички 9 типа екосистеми, ще бъде отстраняван от участие в обществената поръчка.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва