Версия за печат

00740-2019-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 14 от 17.04.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е разделена на 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 "Извършване на гама-спектроматричен анализ" Обособена позиция №2 : Обучение нпо газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захранващ детектор/ масселективна детекция; Обособена позиция №3: Обучение по течна хроматография с масселективна детекция; Обособена позиция №4: Специализирана статистика Обособена позиция № 5; Оценка за състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ)


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3774 от 12.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Канбера Пакард-България ЕООД, бул. Тодор Каблешков №61, България 1680, София, Тел.: 00359 29589477, E-mail: office@cpbg.net, Факс: 00359 29589477

Интернет адрес/и:

URL: www.cpbg.net.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на гама-спектроматричен анализ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
33900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
33900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор