Деловодна информация
00740
01966 26/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. “Цар Борис ІІІ” № 136
София BG411 1000 България
Красимир Аврамов +359 29406432
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/47


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ, ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА“
80510000      
Услуги

Настоящата общестшена поръчка е разделена на 5 обособени позиции както следа:
Обособена позиция 1: „Извършване на гама-спектрометричен анализ.“
Обособена позиция 2: „Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция.“
Обособена позиция 3: „Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
Обособена позиция 4: „Специализирана статистика.“
Обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
72340.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Извършване на гама-спектрометричен анализ.“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Oбособена позиция 1: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатории за радиационни измервания“ (ЛРИ) и РЛ - Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Ст. Загора в тематично направление (ТН) Извършване на гама-спектрометричен анализ
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ) при извършване на гама-спектрометрични анализи.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

II.2) Описание 1

„Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Обособена позиция 2: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ и РЛ - Бургас, Варна, В.Търново, Плевен, Пловдив и Ст. Загора в тематично направление (ТН): Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция;
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ).
Една основна част от дейността на лабораториите на ИАОС е анализът на органични замърсители в обекти от околната среда: води, почви, отпадъци, седименти и други. Нарастващите изисквания в областта на политиките за водите, съгласно Националното и Европейско законодателство, налага използването на високо чувствителна аналитична техника и спомагателна апаратура.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

II.2) Описание 1

„Обучение по течна хроматография с масселективна детекция 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Oбособена позиция 3: „Специализирано обучение за служителите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ (ГД ЛАД), Отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ и РЛ - Бургас, Варна, В.Търново, Плевен, Пловдив и Ст. Загора. в тематично направление (ТН) Обучение по течна хроматография с масселективна детекция
Цел на поръчката – Специализирано обучение по тази обособена позиция има за цел да повиши знанията, да подобри уменията и да повиши експертния капацитет на служителите от лабораториите на ИАОС – ЦЛ София и Регионални лаборатории (РЛ).
Една основна част от дейността на лабораториите на ИАОС е анализът на органични замърсители в обекти от околната среда: води, почви, отпадъци, седименти и други. Нарастващите изисквания в областта на политиките за водите, съгласно Националното и Европейско законодателство, налага използването на високо чувствителна аналитична техника и спомагателна апаратура, с която да се извършва анализът.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG055FOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  907893 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3774    1   „Извършване на гама-спектрометричен анализ.“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 040206912
район р-н Витоша, бул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 61, вх. Б, ет. 1, ап. 19
София BG411 1000 България
office@cpbg.net +359 029589477
+359 029589477
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
34000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

33900.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3773    2   „Обучение по газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция/ електрон-захващащ детектор/ масселективна детекция.“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

“Т.Е.А.М.“ ООД 040215128
ул. Калиакра №19
гр. София BG411 1000 България
team_cag@team-cag.com +359 029516883
https://www.team-cag.com +359 029549212
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
19780.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

19700.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3775    3   „Обучение по течна хроматография с масселективна детекция;
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
30.07.2021 15:15 ч. :  09/07/2019 служебно вписване
затвори
 История 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АСМ 2 ЕООД 121327440
град София 1407, ул. Бул. „Черни връх“ №152
София BG411 1407 България
office@acm2.com +359 028592103
http://www.acm2.com +359 029582818
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
18740.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

18740.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва