Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет:„Доставка на канцеларски материали”.Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали в структурата на Агенция „Митници”.Видовете канцеларски материали са разпределени в две обособени позиции (ОП),както следва:ОП №1 „Доставка на папки,кламери счетоводни книги и кочани с квитанции”, която включва - папки,кламери,счетоводни книги и кочани с квитанции,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 1 от Раздел ІI.„Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.Тази ОП е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,в съответствие с разпоредбата на чл.80,ал.1 от ППЗОП.ОП №2 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”, която включва - канцеларски материали и офис принадлежности,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 2 от Раздел ІI. „Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   783489   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.04.2017 г.  21.04.2017 г. 
2   783491   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2017 г.  21.04.2017 г. 
3   786052   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.05.2017 г.  09.05.2017 г. 
4   809817   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2017 г.  16.10.2017 г. 
5   812775   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
6   1003880   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г. 
7   1009816   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г.