Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-104232 18/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/04/2017 (дд/мм/гггг)
00334-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Маноела Кръстанова +359 0298594476
manoela.krastanova@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.customs.bg/bg/page/358
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
krasimira.vasileva@customs.bg +359 0298594066

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg

http://www.customs.bg/bg/page/357

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ”
30192000      
Доставки

Предмет:„Доставка на канцеларски материали”.Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали в структурата на Агенция „Митници”.Видовете канцеларски материали са разпределени в две обособени позиции (ОП),както следва:ОП №1 „Доставка на папки,кламери счетоводни книги и кочани с квитанции”, която включва - папки,кламери,счетоводни книги и кочани с квитанции,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 1 от Раздел ІI.„Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.Тази ОП е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,в съответствие с разпоредбата на чл.80,ал.1 от ППЗОП.ОП №2 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”, която включва - канцеларски материали и офис принадлежности,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 2 от Раздел ІI. „Технически спецификации” от документацията за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1041000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

„Доставка на папки, кламери, счетоводни книги и кочани с квитанции” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30197220      
22813000      
22814000      
22852000      
22852100      
30199500      
22817000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG421
BG341
BG331
BG323
BG31
BG32

гр. София, гр. Благоевград, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе, гр. Лом, гр. Свищов.

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени папки,кламери, счетоводни книги и кочани с квитанции,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица № 1 от Раздел ІI от документацията.Прогнозни количества-Папки PVC с прозрачно лице с перфорация 25бр. в опак.-10000опак.;Папки картон бели с машинка формат А4-65000бр.;Папки Дело с връзки,подсилена с текстилен гръб-50000бр.;Кламери 28мм. 100бр. в кутия (10 кутии в опаковка)-2000 опк.;Кламери 32мм.100бр. в кутия (10 кутии в опаковка)-6000опк.;Кламери 50мм. 100бр. в кутия (10 кутии в опаковка)-3000опак.;Папка кардекс-3000бр.;Папка преписка А4-10000бр;Папка с ластик А4-500бр;Касова книга, формат А4,100 л.,мека подвързия-72бр;Касова книга,формат А4,100 л.,твърда подвързия-4бр;Касова книга,формат А4,100 л.,химизирана-20бр;Сборна ведомост (100 л. в кочан)-40 кочана(к.);Мемориален ордер тип ф.№274 1-434(100 л. в кочан)-1000к.;Книга за периодичен инструктаж по охрана на труда формат А5,50 л.-50бр;Книга за начален инструктаж по охрана на труда формат А5,50л.-50бр;Дневник ЕДСД,формат А4,/1000 з/,100л.-200бр;Дневник ЕДСД /1000з/,формат А3-10бр;Дневник ЕДСД /2000з/,формат А4-100бр;Присъствена книга,формат А4 твърда подвързия,100л.-50бр;Бюджетно пл. нареждане розов(100 л. в кочан)-200к.;Бюджетно платежно нареждане, безконечно(2000 бр. в кашон х 2 екз.)-5кашона;Искания- химизирани (100 л. в кочан)-200к.;Складови разписки A4(100 л. в кочан)-150к.;Приходен касов ордер(100 л. в кочан)-500к;Разходен касов ордер(100 л. в кочан)-500к.;Авансов отчет(100 л. в кочан)-300к.;Бюджетно пл. нареждане зелен(100 л. в кочан)-200к.;Нареждане за масово плащане 5594 А(1)(100 л. в кочан)-100к.;УП-2 образец(100 л. в кочан)-100к.;Пътни книжки 150/100 мм,10л.-1000бр;Пътен лист(100 л. в кочан)-100к.;Архивна кутия от велпапе 33/25/8 кафява-5000бр;Книга за дневните финансови отчети(184 л.,368 стр.)-31бр;Блок за флипчарт,20л,бял,70 гр.,70/100см-120опаковки;Кубчета хартиени,бели, офсет 9/9/9 500бр. в кочан-4000к.Посочените количества са прогнозни. Тази обособена позиция(ОП) е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с разпоредбата на чл.80,ал.1 от ППЗОП.Предметът на обществената поръчка по ОП №1 е включен в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП,с оглед на което ОП №1 е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти,чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.При възлагане на обществената поръчка по ОП №1 могат да участват лица,които са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение.Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка,при условие че могат да изпълнят най-малко 80% от нейния предмет със собствени машини,съоръжения и човешки ресурс.За изпълнение на това условие те могат да ползват подизпълнители или да се позоват на капацитета на трети лица,ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
При определяне на собствения ресурс се вземат предвид всички необходими разходи за суровини и материали,енергия,горива,водоснабдяване,лицензи и други подобни,независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Не е налице изпълнение със собствено производство или ресурс,когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на Възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.прод. в поле II.2.14
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
94500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

прод. от поле II.2.4) В съответствие с разпоредбата на чл.12,ал.7 от ЗОП,оферта за участие в обществената поръчка по ОП №1 могат да подават и други заинтересовани лица извън тези,за които поръчката е запазена,но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от лица,които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и за които поръчката е запазена.

II.2) Описание 1

2 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
30197643      
30197210      
30197300      
30199600      
22850000      
22851000      
22830000      
22130000      
30199110      
30199230      
30192100      
30192132      
30192131      
30192130      
30192160      
30192350      
30192152      
30192133      
30192113      
30192121      
30192123      
30192122      
30192111      
30234300      
30234400      
30197321      
30140000      
30191130      
24910000      
39292500      
39241100      
39241200      
30193000      
30197330      
30199760      
30197320      
30197100      
30199410      
30234600      
22810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG421
BG341
BG331
BG323
BG31
BG32

гр. София, гр. Благоевград, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе, гр. Лом, гр. Свищов.

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени канцеларски материали и офис принадлежности,посочени по конкретен вид,параметри и прогнозни количества в Таблица №2 от Раздел ІI.„Технически спецификации” от документацията.Прогнозни количества- Класьори 8см. с метален механизъм,смяна на етикет-20000бр;Класьор,5см,с метален механизъм и сменяем етикет-4000бр;Копирна хартия А4,80 гр./м?,500 л. в пакет-85000пакета;Телчета за телбод машинка(ТТМ) 23/10-10бр. кут. в опак.(1000бр. в кутия)-3000опак;ТТМ 24/6-10бр. кут. в опак.(1000бр. в кутия)-20000опак;ТТМ 24/8-10бр. кут. в опак.(1000бр. в кутия)-1000опак;ТТМ №10-10бр. кут. в опак.(1000бр. в кутия)-100опак;Самозалепваща лента 50 мм/66 м прозрачно (тиксо)-4000бр;Класьор,3 см,4 ринга,метална лайсна и сменяем етикет-4000бр;Карирана хартия,500 л. в пакет-300пакета;Копирна хартия А3,80 гр./м?,500 л в пакет-200пакета;Принтерна хартия 240/11 двупластова, бяла,1000 л. в кашон-50кашона;Хартия цветна А4,100 л. в опаковка-30опак;Корици за подвързване картон по 100бр.-50опак;Картонен разделител,цветен,10 теми (100 броя в опаковка)-200опак;Кадастрон за опаковане 70/110см (10 броя в опаковка)-10опак;Факс хартия,210 мм/15м,ролка-100бр;Факс хартия,216мм/25м.,ролка-200бр;Факс хартия,210мм/26м,ролка-1000бр;Плотерна хартия А1+,80 гр.,ролка от 50м-60ролки;Тетрадка А4 200 л.,твърди корици-200бр;Тетрадка А4 100 л.,твърди корици-600бр;Тетрадка 25х 35см. 100л., твърди корици, офсет-50бр;Тетрадка 25х25 см.200 л. твърди корици,офсет-50бр;Тетрадка протоколна В4 200 л. твърди корици-400бр;Тетрадка протоколна А5 100 л.твърди корици-300бр;Азбучник А4-50бр;Индиго, 100бр. опаковка-300опак;Канап книжен-3000метра;Плик за CD,бял, опаковка 25бр.-150опак;Плик А4 самозалепваща лента (сзл)бял, -40000бр;Плик В4 250/353,сзл,кафяв с дъно 4см-7000бр;Плик С3,сзл-12000бр;Плик С5 162/229,сзл,бял,с дъно-8000бр;Плик С5 162/229, сзл,бял-200000бр;Плик С6 114/162 A43, сзл, бял-60000бр;Плик С4 229/324 мм, сзл,бял-80000бр;Плик С4 229/324 х 40х40 мм, сзл,кафяв-10000бр;Плик E4 280/400, сзл,кафяв,с дъно-2000бр;Плик 220/110мм, сзл с десен прозорец-20000бр;Плик С3Л, Е300/400 мм, сзл,кафяв-15000бр;Плик AIRBAG AB 370/480mm-4000бр;Самозалепващи(сз) жълти листчета 75х75 мм,12бр. кочани в пакет, 100 л. в кочан-3000пакета;Кубче 76/76/100 листа,бял цвят,сз-500бр;Гуми-200бр;Графити за пиромолив 0,7мм-НВ черни-12бр. в кутия-200кутии;Автоматичен молив/пиромолив-0,7мм-100бр;Касова ролка 79 мм /ф55 37м.-10000бр;Коректор сух /лентов/8м.-2000бр;Коректор воден,20 мл-3000бр;Маркер за бяла дъска и флипчарт, комплект(к-т) 4 цвята-3000к-та;Маркер перманентен к-т 4 цвята-2000 к-та;Мастило тампонно червено,синьо,черно 25мл-500бр;Мастило тампонно червено,синьо,черно 30 мл-500бр;Моливи НВ с гума-3000бр;Номератор–6 числа-10бр;Острилка метална-150бр;Острилка метална двойна-300бр;Пълнители за писалки тип „shneider”-син-100бр;Пълнители за писалки–shneider черен-100бр;Текст маркери,комплект 4 цвята-2000компл;Флумастери-1000бр;Химикали-син цвят-10000бр;Химикали-червен цвят-2000бр;Автоматичен гел ролер-400бр;Тънкописци-150бр;Перманентни тънкописци черен-100бр;Тампони за печат-200бр;СD-R 700МВ 80 min/по 10 бр.на шпиндел-400шпиндела;СD-презаписваеми-400бр;DVD дискове-800бр;Антителбод-800бр;Джоб кристален A4,50 микрона дебелина,100 бр. в опаковка-5000опак;Дискети форматирани 1.44 мв 10бр. в кутия-100кут.;Калкулатор-50бр;Калкулатор 12 разряден,с мин.размери 140/130/30-50бр; Клипборд от PVC с метален клип-50бр;Клипборд с капак-60бр;Ластик широк 500гр. в опаковка-50опак.;Лепило сухо 40гр.-2158бр;Лепило течно 65гр.-2000бр;Линия 30см-300бр;Макетен нож голям-200бр;Ножица 22см с гумирана дръжка-350бр;Органайзер за бюро с мин.Височина 15см-50бр; Перфоратор 65л-300бр;Перфоратор 20л-200бр;Перфоратор 30л мин.размери 116/83-100бр;Перфоратор с 1 дупка-100бр;Поставка за материали хоризонтална-60бр;СЗ ценови етикети,21/51мм 200бр. в пакет-1000пак;СЗ ценови етикети 99.1/57мм - 200 бр-50опак.;Спирали 16мм,син цвят,25бр. в опак.-100опак.;прод. в поле VI.3)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
946500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към ценовото си предложение участниците следва да представят каталог/ценова листа, който/която да съдържа предлаганите от него канцеларски материали,които не са изброени в техническата спецификация.Каталогът/ценовата листа следва да съдържа цени за всички предлагани артикули.Предлаганата от участника цена трябва да съответства на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка не изисква притежаването на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участниците не попълват информация в ЕЕДОП, а изпълнителят не представя документи за годност (правоспособност).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 62 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към техническите и професионални възможности на участника. С оглед на което участникът не трябва да посочва никаква информация в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „В: Техническите и професионални способности“, респективно при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не трябва да представя нито един от документите, предвидени в чл. 64 от ЗОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно митническо управление, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10, зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2020 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод. от поле II.2.4)ОП2Спирали 22мм,син цвят,25бр. в опак-100опак;Телбод машинка 24/6 30л.-1000бр;Телбод машинка 60л,—200бр;Термо ролка(ТР) за принтер 79 мм./Ф61/дълж.45м.-2500бр;ТР касова 79мм/Ф80/дълж.80м-2600бр;ТР за принтер 104 мм/Ф120/-200бр;ТР за принтер 79мм,Ф165,350м-24бр;СЗ листове формат А4-2000бр;Индекс лепящ 5 цвята PVC,2000 бр в опак,76/51мм-3000опак;Индекс лепящ нео 45х12,5 цвята микс,25бр. в опак-3000опак;СЗ лента 19 мм/33 м (тиксо),4бр. в опак-1000опак;Фолио за ламиниране А4,100 микрона,100 бр. в опак-10опак;Фолио,сз,бяло,А4, 100л. в опак.-30опак;Флаш памет–8GB-100бр;Флаш памет–16GB-60бр;Гъба за бяла дъска-20бр;Корици за подвързване фолио по 100бр.-10опак;Плик с цип 8х10 45мм-250бр;Регистър, прил. № 2 към чл.68,ал.1 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ),твърди корици,200 л.,А4,пейзажна ориентация (ПО)-50бр;Регистър прил. към чл.71,т.2 от ППЗЗКИ,твърди корици,200 л.,А4,ПО-10бр;Регистър прил. към чл.132,ал.1 от ППЗЗКИ,твърди корици,200 л.,А4,ПО-5 бр; Регистър прил. №20 към чл.159,ал.6 от ППЗЗКИ,твърди корици,200 л.,А4,ПО-8бр;Регистър прил.№1 към чл.62,ал.1,т.3 от ППЗЗКИ,твърди корици,200 л.,А4,ПО-8бр;Регистър прил. №15 към чл.152 от ППЗЗКИ,твърди корици,200л.,А4,ПО-8бр;Картон-заместител,прил.№6 към чл.70,т.6 от ППЗЗКИ,картон,лице и гръб 1л.,А5,ПО-1000бр;Опис на кореспонденцията,прил. №7 към чл.70,т.7 от ППЗЗКИ,химизирана хартия,100 л.,А5,ПО-30кочана; Марки-лепенки за залепване на пликове и пакети,прил. №9 към чл.85,ал.2,т.1.3 от ППЗЗКИ,4х4см.-2000бр;Пликове,секретни, от 1л.,18х12 см-700бр;Пликове,секретни,от 1л.,23х16см-400бр;Пликове,секретни,от 1л.,36х26см-400бр;Лепяща лента,секретна за пликове,синя,820 BLUE 3533 3M SCOTCH ®,35ммх33м-4бр. В-ят,с оглед предоставената му правна възможност в чл.10,ал.2 от ЗОП,няма изискване обединението У-к в поръчката да има определена форма,за да участва при възлагането на поръчката,както и не поставя условие за създаване на юридическо лице,в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физически и/или юридически лица.Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка(ВОП) и за обезпечаване изпълнението на договора за ВОП,определеният за И-л представя гаранция,обезпечаваща изпълнението в размер на 5% от прогнозната стойност на всяка ОП.В съответствие с разпоредбата на чл.111,ал.2 от ЗОП,в случай,че избраният за И-л по ОП №1 е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания то гаранцията е в размер на 2% от прогнозната стойност.Гаранцията,обезпечаваща изпълнението договора се представя под формата на парична сума,банкова гаранция или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на И-ля.В-т може да прекрати предсрочно договора за доставка на канцеларски материали при сключване на договор по влязло в сила рамково споразумение,сключено от Централния орган за покупки на основание ПМС 385 от 30.12.2015 г.Участниците могат да подават оферти за една или и за двете обособени позиции.В-ят ще отстранява от участие,поради наличието на някое от следните основания:1.1.Участник(У-к),за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП;1.2.У-ци,които са свързани лица по смисъла на §1,т.13 и 14 от доп. разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,тъй като не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура;1.3. У-ци-дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от такива лица участници,тъй като чл.3,т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му,независимо от характера и стойността на ОП,включително и чрез гражданско дружество/консорциум,в което участва дружество,регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва