Информация за преписката

Възложител: Агенция по обществени поръчки /АОП/
Номер: 00005-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93%2C1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL
Процедура: Открита процедура
Описание: Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която да обхваща всички етапи от процеса на управление на обществените поръчки, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурите, сключване на договори, фактуриране, разплащане и пр., като се обхванат всички видове процедури и способи за възлагане, съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство в областта на обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/05/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   774375   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2017 г.  02.03.2017 г. 
2   774376   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2017 г.  02.03.2017 г. 
3   787226   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.05.2017 г.  17.05.2017 г. 
4   823132   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.01.2018 г.  10.01.2018 г. 
5   946634   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.11.2019 г.  02.12.2019 г. 
6   949391   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
7   958036   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.02.2020 г.  06.02.2020 г. 
8   975791   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
9   1034036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2022 г.  17.05.2022 г.