Деловодна информация
00005Агенция по обществени поръчки
31-00-409 05/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/05/2020 (дд/мм/гггг)
00005-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Агенция по обществени поръчки 131236380
ул. Леге 4
София BG411 1000 България
Ана Миткова, Сашка Иванова +359 298597160/+359 298597169
aop@aop.bg +359 298597152

Интернет адрес/и

https://www2.aop.bg/

https://www2.aop.bg/aop/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2017g/obshtestvens-porachka-00005-2017-0001/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
72212000      
Услуги

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София и територията на Република България

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която да обхваща всички етапи от процеса на управление на обществените поръчки, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурите, сключване на договори, фактуриране, разплащане и пр., като се обхванат всички видове процедури и способи за възлагане, съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство в областта на обществените поръчки.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
48

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по ОПДУ, приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 006-009540 (напр. 2015/S 123-123456)   и  823132 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ПО-16-209       "Разработване, внедряване и поддръжка на единна централизирана електронна уеб - базирана платформа: Центализирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)

V.2) Възлагане на поръчката

14/12/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Консорциум ЕОП България 177156956
ул. Панайот Волов № 2
София BG411 1000 България
office@is-bg.net +359 29420340
+359 29436607
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Информационно обслужване АД 831641791
ул. Панайот Волов № 2
София BG411 1504 България
office@is-bg.net +359 29420340
+359 29436607
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сирма Солюшънс АД 040529004
бул. Цариградско шосе № 135
София BG411 1784 България
stanimira@sirma.bg +359 2000000
+359 2000000
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Негометрикс България ЕООД 201823597
бул. Ситняково № 48
София BG411 1505 България
office@is-bg.net +359 2000000
+359 2000000
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Скейл Фокус АД 201996987
бул. Цариградско шосе № 90 бл.Капитал Форт - сграда А, ет.24
София BG411 1784 България
office@scalefocus.com +359 2000000
+359 2000000
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Адвокатско дружество Събев и съдружници 121578791
ул. Петър Парчевич №42
София BG411 1000 България
office@is-bg.net +359 29531537
+359 29800457
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

4795200      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/05/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

80500000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София и територията на Република България

В предм. на поръчката са вкл. следн. основни видове дейности:разработв.на ЦАИС ЕОП на модулен принцип,при което трябва да бъдат реализирани всички подготвителни и раб. процеси на всички видове процедури, специфични техники, инструменти и начини за възлагане на ОП, предвидени в ЗОП;доставка и инсталиране на хардуерно и комуникац.оборудване и доставка на базов системен софтуер;инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и софтуерно оборудване;тестване на Системата;изгражд.и въвеждане в експлоатация на Call Center;обучение на потребители и администратори на системата;пускане в експлоатация на Системата;гаранционна поддръжка на Системата.
ЦАИС ЕОП трябва да вкл. 32 модула и да позволява: обработване на минимум 100 000 документа на дневна база; минимум 2 000 конкурентни/едновременни операции, обработващи документи и/или оферти; минимум 10 000 едновременни конекции; минимум 100 000 регистрирани потребители.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
48

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

7179200      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Консорциум ЕОП България 177156956
ул.Панайот Волов №2
София BG411 1000 България
office@is-bg.net +359 29420340
+359 29436607
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Информационно обслужване АД 831641791
ул.Панайот Волов №2
София BG411 1504 България
office@is-bg.net +359 29420340
+359 29436607
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сирма Солюшънс АД 040529004
бул. Цариградско шосе № 135
София BG411 1784 България
stanimira@sirma.bg +359 2000000
+359 2000000
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Негометрикс България ЕООД 201823597
бул. Ситняково № 48
София BG411 1505 България
office@is-bg.net +359 2000000
+359 2000000
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Скейл Фокус АД 201996987
бул. Цариградско шосе № 90 бл.Капитал Форт - сграда А, ет.24
София BG411 1784 България
office@scalefocus.com +359 2000000
+359 2000000
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Адвокатско дружество Събев и съдружници 121578791
ул. Петър Парчевич №42
София BG411 1000 България
office@is-bg.net +359 29531537
+359 29800457
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Изменението на договора е свързано с промяна на начина на провеждане на допълнителните обучения за крайни потребители, като вместо договорената присъствена форма се премине към провеждането им он-лайн. Променя се броя на обучаемите лица, като същият се увеличава с 37 обучаеми и става 2 537. Променя се и цената за 1 участник от 220 лв. без включен ДДС на 214,84 лв. без ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Необх.от промяната е във връзка с обавената пандемия от COVID-19 и въведеното извънредно положение и задължителни мерки, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, както се отбелязва и в Насоките на Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01) от 01.04.2020 г.
Доколкото в проекта за анекс не се предвижда промяна на общата крайна стойност, а от друга страна се запазва действието на предвидената в Допълнително споразумение № 3 се клауза за прекратяване при достигане на максимално допустимата обща стойност за всички изменения на договора, следва да се счита за изпълнено и условието относно стойността.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
7179200      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
7179200      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва