Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71
Процедура: Открита процедура
Описание: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката Министерство на образованието и науката организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване; Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи; Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/05/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   595620   Решение         28.03.2014 г.  28.03.2014 г. 
2   595622   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.03.2014 г.  28.03.2014 г. 
3   598873   Решение     10.04.2014 г.  10.04.2014 г. 
4   623419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.09.2014 г.  12.09.2014 г. 
5   631532   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 г.  03.11.2014 г. 
6   631533   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 г.  03.11.2014 г. 
7   631535   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 г.  03.11.2014 г. 
8   631540   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 г.  03.11.2014 г.