Версия за печат

00165-2014-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков"2А, За: Стоян Цонев, България 1000, София, Тел.: 02 4676101, E-mail: s.tsonev@mon.bg

Място/места за контакт: ГД СФМОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sf.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-18 от 28.03.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции: №1 „Доставка на офис техника“ , №2 „Доставка на офис оборудване", № 3 - Доставка на архивни стелажи; № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-236 от 09.09.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ТЕКО" АД; ЕИК 041044484, бул. БЪЛГАРИЯ No 49 А, ет. 3, офис 15, България 1404, София, Тел.: 02 9582105

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
6987 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8384.4 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: РУМЯНА КОЛАРОВА
Длъжност: Министър на образованието