Версия за печат

00165-2014-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Силвия Йоцова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217671, E-mail: s.yotsova@mon.bg

Място/места за контакт: бул."Цариградско шосе"125, блок 5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование
Друг: наука

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката Министерство на образованието и науката организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване; Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи; Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция;

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000, 30100000, 39000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
191819.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 074853 от 05.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 064 - 108804 от 01.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д01-233 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Контракс АД, район Изгрев, ул. Тинтява 13, Република България 1113, София, Тел.: 02 9609713, Факс: 02 9609797

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 174360 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 153692.4 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д01-234 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Контракс АД, район Изгрев, ул. Тинтява 13, Република България 1113, София, Тел.: 02 9609713, Факс: 02 9609797

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 17016 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12162 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д01-235 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

А-ЗЕТ Солюшънс ЕООД, ж.к. Люлин, бл. 789, вх. Б, партер, офис 6, Република България 1111, София, Тел.: 02 8921680, Факс: 02 8921688

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 22800 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17580.22 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д01-236 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ТЕКО АД, бул. "България" 49А, ет.3, офис 15, Република България 1404, София, Тел.: 02 9582105, Факс: 02 9582105

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10800 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8384.4 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“ по приоритетна ос 8.1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.09.2014 г.