Версия за печат

00165-2014-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р 01-20 от 10.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков" 2 А, За: Мариела Муртева, Република България 1000, София, Тел.: 02 4223966, E-mail: m.murteva@mon.bg, Факс: 02 4188397

Място/места за контакт: "Цариградско шосе"125, бл.5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

II.3) Кратко описание на поръчката

Министерство на образованието и науката организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000, 30100000, 39000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 01-18 от 28.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-595622
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

595622

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.2.1) Общо количество или обем:(включително всички обособени позиции, подновявания и опции, в приложимите случаи)

Вместо:

Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника - 145300лв. без ДДС Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване - 14180лв. без ДДС Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи - 19000лв. без ДДС Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция -9000лв. без ДДС

Да се чете:

Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника - 144500лв. без ДДС Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване - 14180лв. без ДДС Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи - 19000лв. без ДДС Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция -9800лв. без ДДС

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции(в приложимите случаи):

Вместо:

Гаранция за участие: - за обособена позиция № 1 е в размер на 1 450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. - за обособена позиция № 2 е в размер на 140 (сто и четиридесет) лева. - за обособена позиция № 3 е в размер на 190 (сто и деветдесет) лева. - за обособена позиция № 4 е в размер на 90 (деветдесет) лева. Паричната гаранция за участие следва да бъде внесена по сметката на Възложителя /съгласно обявлението/, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение на поръчката по обособените позиции е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, която обезпечава изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на договора. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция.Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя : IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ-ЦУ. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата за гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Да се чете:

Гаранция за участие: - за обособена позиция № 1 е в размер на 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) лева. - за обособена позиция № 2 е в размер на 140 (сто и четиридесет) лева. - за обособена позиция № 3 е в размер на 190 (сто и деветдесет) лева. - за обособена позиция № 4 е в размер на 98 (деветдесет и осем) лева. Паричната гаранция за участие следва да бъде внесена по сметката на Възложителя /съгласно обявлението/, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение на поръчката по обособените позиции е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, която обезпечава изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на договора. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция.Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя : IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ-ЦУ. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата за гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1) Кратко описание - Обособена позиция 1"Доставка на офис техника"

Вместо:

Доставка на офис техника- лаптопи 20 бр., Работни станции - 82 броя, Настолен компютър тип all-in-one - 1 брой, Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя, Телефонни апарати - стационарни.

Да се чете:

Доставка на офис техника- лаптопи 20 бр., Работни станции - 82 броя, Настолен компютър тип all-in-one - 1 брой, Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 3) Количество или обем - Обособена позиция 1"Доставка на офис техника"

Вместо:

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя, Телефонни апарати - стационарни. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС - 145300 BGN

Да се чете:

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя. Прогнозна стойност, без да се включва ДДС - 144500 BGN

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1) Кратко описание - Обособена позиция 4"Доставка на телефонна станция"

Вместо:

Телефонна станция 1 брой

Да се чете:

Телефонна станция 1 брой и телефонни апарати - 83 броя

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 3) Количество или обем - Обособена позиция 4"Доставка на телефонна станция"

Вместо:

Телефонна станция 1 брой Прогнозна стойност, без да се включва ДДС - 9000 BGN

Да се чете:

Телефонна станция 1 брой, апарати за телефонна централа - 80 броя, системни апарати за телефонна централа - 3 броя Прогнозна стойност, без да се включва ДДС - 9800 BGN

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
07/05/2014 17:30
Да се чете:
20/05/2014 17:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д - р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: министър на образованието и науката