Версия за печат

00165-2014-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков"2А, За: Мариела Муртева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8720704, E-mail: m.murteva@mon.bg

Място/места за контакт: бул."Цариградско шосе"125, блок 5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mon.bg.

Електронен достъп до информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков" 2А, За: Мариела Муртева, Република България 1000, София, Тел.: 02 927775, E-mail: m.murteva@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване"

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката Министерство на образованието и науката организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване; Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи; Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000, 30100000, 39000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 - Доставка на офис техника - 145300лв. без ДДС Обособена позиция № 2 - Доставка на офис оборудване - 14180лв. без ДДС Обособена позиция № 3 - Доставка на архивни стелажи - 19000лв. без ДДС Обособена позиция № 4 - Доставка и инсталиране на телефонна станция -9000лв. без ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
187480 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

30

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: - за обособена позиция № 1 е в размер на 1 450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева. - за обособена позиция № 2 е в размер на 140 (сто и четиридесет) лева. - за обособена позиция № 3 е в размер на 190 (сто и деветдесет) лева. - за обособена позиция № 4 е в размер на 90 (деветдесет) лева. Паричната гаранция за участие следва да бъде внесена по сметката на Възложителя /съгласно обявлението/, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“ за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение на поръчката по обособените позиции е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, която обезпечава изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на договора. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция.Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя : IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ-ЦУ. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата за гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена от него, в рамките на 10 (десет) дни след представяне на приемо - предавателен протокол и фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В обявената процедура може да участва всеки, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия, и за което не e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В обявената процедура може да участва всеки, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия и за който не e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, б. от „а“ до „д“,т.2,т.3, ал. 2, от т. 2 до т. 5 и ал.5, т.2 от ЗОП. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които самостоятелно могат да го представляват. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се подават и за подизпълнителите от лицата по чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, декларациите се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в обявлението и документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. за доказване на икономическите и финансови изисквание участникът представя: годишен финансов отчет на участника, балансова стойност и отчет за приходи и разходи за последните три приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), заверени от регистриран одитор за всяка от предходните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит. В случай, че счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите не са заверени от регистриран одитор, да се приложи писмено обяснение по силата на какво законово основание нямат такава заверка. В случай, че по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Забележка: На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, копия на исканите от възложителя документи се представят само в случай, че същите не са достъпни чрез обявяване в търговския регистър. 2.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят справка по Приложение № 13 от документацията за оборота от доставките сходни с предмета на поръчката за предходните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има общ оборот за предходните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на минимум, както следва: - за обособена позиция № 1 е в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева. - за обособена позиция № 2 е в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева. - за обособена позиция № 3 е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. - за обособена позиция № 4 е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да има оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за предходните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в размер на не по- малко, както следва: - за обособена позиция № 1 е в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева. - за обособена позиция № 2 е в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева. - за обособена позиция № 3 е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. - за обособена позиция № 4 е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.удостоверява се с представянето на Приложение № 13 /Справка-декларация по чл.51, ал.1, т.1/, че общо за последните 3 /три/ години, считано от крайният срок за подаване на офертата му в настоящата процедура е изпълнил договори за доставка сходни с предмета на обществената поръчка, включително стойностите, датите и получателите. • Участникът следва да представи и референция от Възложителя по договора, с която се доказва, че той качествено е изпълнил договор за обществена поръчка със сходен предмет. 2.Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от упълномощено лице и мокър печат на участника).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има изпълнени за последните три години, считано до крайния срок на получаване на офертите поне 3 (три) договора с предмет доставка на офис оборудване и офис техника. 2.Участниците трябва да притежават система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.04.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.05.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 14:00
Място

Министерство на образованието и науката

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

лицата визирани в чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни обрaзователни програми“ по приоритетна ос 8.1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

VI.3) Допълнителна информация

- Участниците трябва да гарантират време за реакция 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението за отстраняване на повредите (попълва декларация с която заявява това), а при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата, временно предоставяне на друга оборотна техника със същите или по-добри параметри. Изпълнителят се задължава за своя сметка да извършва сервиз и поддръжка на оборудването, по обособените позиции по време на гаранционния период, при заложените условия и изисквания, съгласно документацията. Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за сметка на Изпълнителя. Цялата документация е налична и общодостъпна на сайта на МОН, рубрика "Профил на купувача" Списък с обществени поръчки 2014 г. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

при условията на чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков" 2А, Република България 1000, София, Тел.: 02 8720704

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на офис техника
1) Кратко описание

Доставка на офис техника- лаптопи 20 бр., Работни станции - 82 броя, Настолен компютър тип all-in-one - 1 брой, Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя, Телефонни апарати - стационарни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

3) Количество или обем

лаптопи 20 бр., Работни станции - 82 броя, Настолен компютър тип all-in-one - 1 брой, Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 30 броя, Мултифункционално устройство - 25 броя, Телефонни апарати - стационарни.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
145300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 30



Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на офис оборудване
1) Кратко описание

Доставка на офис оборудване - 1. Столове – тип „директорски“ и тип „посетителски, 2. Бюра и шкафове,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

1. Столове – тип „директорски“ и тип „посетителски, 2. Бюра и шкафове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14180 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 30



Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на архивни стелажи
1) Кратко описание

Доставка на архивни стелажи-1. Архивни стелажи,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

Архивни стелажи

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 30



Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на телефонна станция
1) Кратко описание

Телефонна станция 1 брой

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

3) Количество или обем

Телефонна станция 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване