Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053999 30.06.2016 г.  Министерство на правосъдието /МП/ „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерство на правосъдието” по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; Обособена позиция №2: „Чрез фиксираната телефонна мрежа” 04.07.2016 г.  17:30 ч.
9053998 30.06.2016 г.  Община Брегово "Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“ Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” 04.07.2016 г.  17:30 ч.
9053997 30.06.2016 г.  Областна администрация - област Кюстендил Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции: Позиция №1: община Кюстендил Землище /Местност/: - 1. с. Таваличево - площ - 16.4 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 9840 лв.; - 2. с. Горановци - площ - 9.8 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 5880 лв. Общо за Позиция №1: площ - 26.2 ха; финансиране 2016г. - 15 720 лв. Позиция №2: община Дупница Землище /Местност/: - 1. гр. Дупница, м. "Дренски рид" /покрай р. Бистрица/ - площ - 20.4 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 12 240 лв.; Общо за Позиция №2: площ - 20.4 ха; финансиране 2016г. - 12 240 лв. Позиция №3: община Сапарева баня Землище /Местност/: - 1. с. Сапарево - площ - 1.00 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 600 лв.; Общо за Позиция №3: площ - 1.00 ха; финансиране 2016г. - 600 лв. Позиция №4: община Бобов дол Землище /Местност/: - 1. с. Горна Козница - площ - 20.2 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 12 120 лв.; Общо за Позиция №4: площ - 20.2 ха; финансиране 2016г. - 12 120 лв. Позиция №5: община Невестино Землище /Местност/: - 1. с. Пастух - площ - 9.1 ха; прогнозна стойност - 600 лв./ха; финансиране 2016г. - 5460 лв.; Общо за Позиция №5: площ - 9.1 ха; финансиране 2016г. - 5460 лв. Позиция №6: Дейности по изпълнение на влезли в сила съдебни решения, с които са отменени заповеди на Областния управител на Кюстендилска област: 1. община Дупница: - Землище /Местност/ - м. "Дренски рид", гр. Дупница - 8 (осем) имота; брой решения - 3 (три); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 1200 лв.; 2. община Кюстендил: 2.1. Землище /Местност/ - с. Цървеняно - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв.; 2.2. Землище /Местност/ - м. "Саманли баир", с. Слокощица - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв.; 2.3. Землище /Местност/ - м. "Караджа бунар" - 8 (осем) имота; брой решения - 3 (три); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 1200 лв.; 2.4. Землище /Местност/ - м. "Гола Велика" - 2 (два) имота; брой решения - 1 (едно); прогнозна стойност - 400 лв./бр.; общо финансиране - 400 лв. 11.07.2016 г.  17:30 ч.
9053996 30.06.2016 г.  Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// “Извършване на аварийни строително-ремонтни дейности за отстраняване на нанесени щети по сградата на военен хотел – гр. Сливен” 15.07.2016 г.  17:30 ч.
9053994 30.06.2016 г.  Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ „Доставка и монтаж на климатични съоръжения за комуникационните помещения на възлите на Единната електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС“ 07.07.2016 г.  17:30 ч.
9053992 30.06.2016 г.  Община Драгоман Предметът на поръчката е: „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2016/2017г.“ 07.07.2016 г.  17:00 ч.
9053991 30.06.2016 г.  Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД „Избор на изпълнител за изготвяне на дизайн, изработка и доставка на материали, свързани с осигуряване на публичност по проекти от общ европейски интерес” 11.07.2016 г.  17:00 ч.
9053990 30.06.2016 г.  Министерство на икономиката „Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерство на икономиката на ул. „Славянска” № 8“ 15.07.2016 г.  17:30 ч.
9053989 30.06.2016 г.  Община Болярово, област Ямбол Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Ремонт на общински сгради, благоустроявания и асфалтови кърпежи на общински пътища в Община Болярово по две обособени позиции”. Обособена позиция 1 –„Извършване ремонт на общински сгради в Община Болярово“; Обособена позиция 2 –„Благоустроявания и асфалтови кърпежи на общински пътища в Община Болярово“. 15.07.2016 г.  16:00 ч.
9053988 30.06.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Михалково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян „Избор на оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП ”ДГС – Михалково”” 08.07.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4234 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)