Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-1500

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=49.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на климатични съоръжения за комуникационните помещения на възлите на Единната електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

07/07/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е доставката и монтажа на климатичните съоръжения да осигури температурен режим на комуникационното оборудване разположено в опорните възли на ЕСМ . Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя на електронен адрес: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=49 Минималните технически параметри, на които следва да отговарят предложените от участниците климатични съоръжения, са подробно описани в техническата спецификация, част от обявата към поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2016  (дд/мм/гггг)