Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9068041 05.09.2017 г.  Професионална гимназия "Велизар Пеев" Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прогнозна стойност 41660лв. без ДДС 2. Обособена позиция №2: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер -прогнозна стойност 2500лв. без ДДС Критерии за възлагане: Най-ниска цена. 13.09.2017 г.  17:00 ч.
9068040 05.09.2017 г.  Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД „Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)”. 13.09.2017 г.  17:00 ч.
9068039 05.09.2017 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Дикчан към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград „Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан” 13.09.2017 г.  17:00 ч.
9068038 05.09.2017 г.  Детска градина/ДГ/ №8 - Щурче, гр. Плевен „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Щурче“ гр. Плевен по три обособени позици: Обособена позиция №1 – Доставка на плодове и зеленчуци по схемата „Училищен плод“; Обособена позиция №2 – Доставка на мляко и млечни продукти по схемата „Училищно мляко“; Обособена позиция №3 – Доставка на хранителни продукти по НП „Допълнително хранене на деца в подготвителни групи“. 08.09.2017 г.  16:00 ч.
9068037 05.09.2017 г.  Община Стрелча "Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча, Исторически музей ОП "БКС и ОИ" 12.09.2017 г.  17:30 ч.
9068036 05.09.2017 г.  БДЖ - Товарни превози ЕООД „Абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана в Портала на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9067625. 11.09.2017 г.  16:45 ч.
9068035 05.09.2017 г.  Община Ябланица Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017-2018 г. 14.09.2017 г.  17:00 ч.
9068034 05.09.2017 г.  Областна администрация - област Кюстендил Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил. Площ /ха/ - 35,257; цена – 600 лв./ха с включен ДДС; финансиране 2017г. – 21 154.20 лв. 15.09.2017 г.  17:30 ч.
9068033 05.09.2017 г.  Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ Предмет на поръчката: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране". Настоящата поръчка се провежда във връзка с необходимостта от поддръжка на ИТ системите в АЯР. Наличните системи и бройката служители създават предпоставки за използване на външни ИТ услуги в следните основни аспекти: • Наличие на множество повторяеми задачи; • Наличие на множество разнородни системи, изискващи експертиза; • Необходимост да се обновяват текущите системи към актуални версии. Избраният изпълнител следва да извърши услуги за ИТ поддръжка в минимален обем, съгласно утвърдени технически спецификации. Технически и професионални способности: 1. Участниците следва да разполагат с минимум един експерт, който ежедневно в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се ангажира на място с поддръжката. 2. Участниците следва да разполагат с минимум един експерт, който да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация. Възложителят допуска функциите на експертите по т.1 и т.2 да се съвместяват от едно и също лице. Участниците трябва да представят списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната им компетентност на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 3. Участниците трябва са сертифицирани за предоставяне на ИТ услуги, което се удостоверява с международно признати сертификати ISO 9001 и ISO 20000-1 или еквивалентни. 12.09.2017 г.  17:30 ч.
9068032 05.09.2017 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Хасково към ЕСО Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 14.09.2017 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 2946 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)