Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

38-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000764445

BG412, Професионална гимназия Велизар Пеев, ул. Отец Паисий - 9, За: Станчо Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 088 8650376, E-mail: pg_vpeev@abv.bg, Факс: 0726 98844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pg-vpeev.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.pg-vpeev.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44160 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прогнозна стойност 41660лв. без ДДС 2. Обособена позиция №2: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер -прогнозна стойност 2500лв. без ДДС Критерии за възлагане: Най-ниска цена.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34100000, 34115200, 34421000

Описание:

Моторни превозни средства
Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника
Скутери (вид мотоциклети)


Срок за получаване на офертите

13/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/ Отварянето на офертите ще се извърши на 18.09.2017г. от 13,00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2017  (дд/мм/гггг)