Информация за преписката

Възложител: Община Кочериново
Номер: 00777-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Процедура: Публично състезание
Описание: строително ремонтни работи по аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново. Изпълнителя следва да изпълни строежа съобразно спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение проект и количествените сметки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984130   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984131   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   984973   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
4   989671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.08.2020 г.  03.08.2020 г.