Версия за печат

00777-2020-0007

BG-Кочериново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 7 от дата 13.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261491

BG411, община Кочериново, пл. Трети март №1, За: Радка Георгиева, България 2640, Кочериново, Тел.: 00359 70532011, E-mail: obst_kocherinovo@mail.bg, Факс: 00359 70532330

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ob-kocherinovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Основни дейности: етап 1 - изграждане на ПОСВ Кочериново главен канализационен колектор на гр. Кочериново етап 2, етап 3 и етап 4 - изграждане на нови и второстепенни клонове, канализационни колектори

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че дейностите, включени в предмета на поръчката, са взаимно свързани и обвързани една от друга , невъзможно е същите да бъдат разделени и да бъдат изпълнявани от различни лица. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1, от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка е на стойност равна или по-висока от 280 000.00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Възложителя предвижда възможност гаранцията за изпълнение да бъде освобождавана по етапно, след изпълнение на отделните етапи

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Симеонов Минков

VIII.2) Длъжност

кмет на община Кочериново