Деловодна информация
0777
РД-01-23-131 19/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00777-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

8 19/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
община Кочериново 000261491
пл. Трети март №1
Кочериново BG413 2640 България
Наталия Чамишка +359 70532011
obst_kocherinovo@mail.bg +359 70532330

Интернет адрес/и

http://www.ob-kocherinovo.bg

http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
7 13/06/2020 (дд/мм/гггг)
00777-2020-0007

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл.197 ал.4 от ЗОП


19/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Иван Симеонов Минков кмет на община Кочериново

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

община Кочериново 000261491
пл. Трети март №1
Кочериново BG413 2640 България
Наталия Чамишка +359 70532011
obst_kocherinovo@mail.bg +359 70532330

Интернет адрес/и

http://www.ob-kocherinovo.bg/

http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново"
45332000      
Строителство

изграждане на пречиствателна станция и канализационна мрежа на територията на гр. Кочериново
Раздел VI: Допълнителна информация
19/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   984131
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4
кратко описане

строително ремонтни работи по аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново.
Изпълнителя следва да изпълни строежа съобразно спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение проект и количествените сметки.

изграждане на пречиствателна станция и канализационна мрежа на територията на община Кочериново. Строителните дейности ще бъдат изпълняани по етапно, съгласно одобрените проекти
IV.2.6
срок на валидност на офертите
04/01/2021 (дд/мм/гггг)
02/12/2020 (дд/мм/гггг)Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва