Деловодна информация
0777
РД-01-23-126 13/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
0777-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Кочериново 000261491
пл. Трети март №1
Кочериново BG411 2640 България
Наталия Чамишка +359 70532011
obst_kocherinovo@mail.bg +359 70532330

Интернет адрес/и

http://www.ob-kocherinovo.bg/

http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново"
45332000      
Строителство

строително ремонтни работи по аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново.
Изпълнителя следва да изпълни строежа съобразно спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение проект и количествените сметки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Кочериново, община Кочериново

Строителните работо включени в предмета на поръчката ще бъдат изпълнявани по етапно. Като условно предмета на поръчката е разделен на следните етапи:
етап 1 - изграждане на ПОСВ Кочериново главен канализационен колектор на гр. Кочериново
етап 2, етап 3 и етап 4 - изграждане на нови и второстепенни клонове, канализационни колектори
Всеки етап се счита за изпълнен, след подписване на акт за устаноявяване на действително изпълнени и приети работи.
Всички дейности следва да бъдат изпълнени в съответствие с проектите.
Критериите по-долу
 
ДА „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
„Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
8200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
600

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към настоящия момент не е осигурено финансиране за реализиране на обекта. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва под отлагателно условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, което следва да се разбира от всички заинтересовани лица и потенциални участници като съществена част от условията за изпълнение на договора. Стартиране на изпълнението и плащане ще бъде извършено, след осигуря
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи четвърта група, втора категория и /или еквивалентно, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т. 1 се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването по т. 1 участникът, избран за изпълнител преди подписване на договора представя копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за втора група, четвърта категория строежи. Обектът – предмет на поръчката е четвърта категория, съгласно чл. 8, ал.1 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137 от ЗУТ, и/или еквивалентно.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 1. участникът избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства за притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“.или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни и/ или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни.
2.Участниците в процедурата следва да са постигнали положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2019 г.
Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването участникът избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от строителство.


1.Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за втора група, четвърта категория строежи,покриващи минималната застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
2.Участниците в процедурата следва да са постигнали положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира разбира изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътища и/или улици, включващи пътни работи и изграждане
Под "изпълнено строителство" се разбира такова, което независимо от започването му, е приключило в горепосочения пет годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на изискването по т. 1. участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП, и съдържа информация за стойността, датите и получателите на строителството.
2.Участниците следва да разполагат със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
1) ключов експерт № 1 Технически ръководител - лице, което отговаря на изискванията по чл. 163 а от ЗУТ, притежаващ общ професионален стаж в областта на строителството минимум 5 (пет) години и опит като технически ръководител минимум един обект сходен с предмета на поръчката.
2) Ключов експерт №2 инженер "ВиК"- висше образование, специалност „ВиК", „ХМС", „ХТС" или екв. да е участвал като експерт при изпъл. на минимум 1 /един/ обект сходен с поръчката
3) Ключов екперт 3-инженер геодезист- завършено висше образование, специалност „Геодезия” или екв. -опит в изп. на един сходен обект
4.) Ключов експерт 4: Инженер – пътни работи-да притежава диплома за завършено висше образование, специалност „Пътно строителство” и/или „Траснпортно строителство/ и/ или екв. и опит в изп. на мин. един сходен обект
5) Кл. експерт 5- контрол на качеството - да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; да е участвал в изпъл. на минимум един сходен с предмета на поръчката.
6) Ключов експерт 6- експерт -здр. и безопасни условия на труд сходен с предмета на поръчката.да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; притежаващ опит в изпъл. на минимум един сходен обект
За док. на изискването по т. 2 участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката в това число:
? Експерт(трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Проф. кв-я (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
3.Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени с-ми с обхват: строителство и/или ремонт и/или рехабилиатция на инфраструктурни обекти / пътища/ улици и водопроводна и/или канализационна мрежа и /или еквивалентно
- EN ISO 9001:2015 - С-и за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - С-и за управление на околната среда и/или еквивалентно
Участникът предоставя (декларира) изискуемата информация в еЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за ек. уп-е“. Следва да се предоставят данни за минимум: вид сертификат, предметен обхват, срок на валидност, издател, данни за достъп по електронен път (ако е приложимо).
4.Всеки участник в процедурата трябва да разполага с тех. оборудване
- валяк-2 бр.
-мини челен товорач- 1 бр.
-комбиниран багер: -1 бр.
-виброплоча:-1 бр
-фугорез- 1бр,
-асфалтополагач-1бр.
продължава в следващото поле


1.Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участниците следва да разполагат със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
2.1.Технически ръководител
2.2. инженер "ВиК"
2.3. инженер "Геодезист"
2.4. инженер "Пътни работи"
2.4. експерт- контрол на качеството
2.3.експерт по здравословни и безопасни условия на труд
3.Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителство и/или ремонт и/или рехабилиатция на инфраструктурни обекти / пътища/ улици и водопроводна и/или канализационна мрежа и /или еквивалентно
При подаване на офертата участникът декларира сътоветствието с изискванията за технически възможности в ЕЕДОП, част IV, раздел В.
продължава от предходното поле:
За доказване на изискването участникът избран за изпълнител при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112 от ЗОП представя декларция съдържаща описание на разполагаемото техническо оборудване.
- EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно
5.Всеки участник в процедурата трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на същата, включващо минимум следното:
- валяк: мин. 2 бр.;
-мини челен товорач: мин. 1 бр.;
-комбиниран багер: мин. 1 бр.;
-виброплоча: мин. 1 бр.;
-фугорез: мин. 1 бр.
- асфалтополагач – мин. 1 бр.
-товарен автомобил - мин. 2 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изпълнение на поръчката следва да се спазва приложимата нормативна уредба и изискванията на възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

заседателната зала в сградата на Община Кочериново - гр. Кочериново, пл. "Трети март" №1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
От участие в процедурата се отстранява участник, когато:
1.е осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление
б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от НК;
в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от НК
г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от НК;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353е от НК.
2.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5.е установено, че:
5.1 е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
5.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;
9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
10.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
продължава в раздел VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197 ал.1, т.4 от ЗОП
продължава от раздел VI.3.
11.опитал е да:
- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
12. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва