Информация за преписката

Възложител: Община Бобов дол
Номер: 00599-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0006445.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Рекултивацията на общинското сметище е комплекс от инженерни, мелиоративни и ландшафтни дейности, възстановяващи терена, правейки го безопасен и годен за ползване. Проектът обхваща работи по закриване и рекултивация на съществуващото депо, като рекултивацията включва два етапа: техническа и биологична.Техническа рекултивация-строителни дейности свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане, съгласно Наредба № 26/1996 г. Биологична рекултивация-комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия:обработване на почвата, брануване, наторяване(минерално торене) за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, засяване на подходящи за условията тревни смески, които се извършват след изпълнение на техническата със средства от общината.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2020 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984021   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984025   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   996359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.10.2020 г.  07.10.2020 г.