Деловодна информация
00599
12-00-1072 07/10/2020 (дд/мм/гггг)
не
00599-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бобов дол 000261363
ул.27-ми октомври №2
Бобов дол BG415 2670 България
Силвия Иванова +359 895656-140
zop@bobovdol.eu +359 702623-55

Интернет адрес/и

www.bobovdol.eu

https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0006445.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“
45112350      
Строителство

Рекултивацията на общинското сметище е комплекс от инженерни, мелиоративни и ландшафтни дейности, възстановяващи терена, правейки го безопасен и годен за ползване. Проектът обхваща работи по закриване и рекултивация на съществуващото депо, като рекултивацията включва два етапа: техническа и биологична.Техническа рекултивация-строителни дейности свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане, съгласно Наредба № 26/1996 г. Биологична рекултивация-комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия:обработване на почвата, брануване, наторяване(минерално торене) за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, засяване на подходящи за условията тревни смески, които се извършват след изпълнение на техническата със средства от общината.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
645037.05      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, депо за отпадъци на община Бобов дол в землището на град Бобов дол, ЕКАТТЕ 04501, местността „Говедарника

Обектът е IV група, ІI-ра кат. съгл. чл.137, ал.2, т. 2, б. “г” от ЗУТ. Изд. е Разрешение за строеж №1/10.01.2020 г.Обща проектна площ на депото за закриване F = 12,500 дка. Строителн – монтажни дейности: Премахване на разрушена сграда – КПП-20м2, V=80m3; Изграждане на скален насип от фракция 0-500мм; Предепониране на част от същ. отпадъци; Изгр. на експл. берма №0 - насип от нес. тр. камък фракция 0-80 мм с дебелина h=0.5 m, B=3.25, L=425 m; направа на тампон от земни почви (глина) с дебелина h=0.5 m, B=5.7 m и L=425 m; Преоткосиране на същ. отпадъци и направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло във височина;Изгр. на газов кладенец;Оконч.оформяне на тялото на отпадъците до проектни нива.Техн.рекултивация на депото;Направа на отв. канавки по бермите;Биол. рекултивация /2 етап/ - комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия:засяване на подходящи тревни смески. Отгледни мероприятия за период от 3 г..,съгл.Техн.спецификация и Инвест.проект.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изпълнение на поръчката – П1, брой точки – 100    40%
Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2, брой точки – 100    10%
Цена
П3 -100 точки- 50%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“,финансиран от ОПОС, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  984025 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
49       „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Бобов дол 2020 ДЗЗД 177454568
бул. Витоша №29, ет.3, ап.3
София BG411 1000 България
akvabild@abv.bg +359 885610-010
+359 885610-010
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АКВА БИЛД МОНТАЖИ ЕООД 205685332
бул. Витоша №29, ет.3, ап.3
София BG411 1000 България
akvabild@abv.bg +359 885610-010
+359 885610-010
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ВОД ЕНЕРГО РЕМОНТ ЕООД 205947763
р-н Възраждане, ул. Св.св. Кирил и Методий №114
София BG411 1202 България
vodenergoremont@abv.bg +359 298027-81
+359 298027-81
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
645820.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

645037.05      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/10/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва