Деловодна информация
00599
12-00-35 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00599-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бобов дол 000261363
27-ми октомври №2
Бобов дол BG415 2670 България
Силвия Иванова +359 895656-140
zop@bobovdol.eu +359 702623-55

Интернет адрес/и

www.bobovdol.eu

https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0006445.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0006445.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“
45112350      
Строителство

Рекултивацията на общинското сметище е комплекс от инженерни, мелиоративни и ландшафтни дейности, възстановяващи терена, правейки го безопасен и годен за ползване. Проектът обхваща работи по закриване и рекултивация на съществуващото депо, като рекултивацията включва два етапа: техническа и биологична.Техническа рекултивация-строителни дейности свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане, съгласно Наредба № 26/1996 г. Биологична рекултивация-комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия:обработване на почвата, брануване, наторяване(минерално торене) за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, засяване на подходящи за условията тревни смески, които се извършват след изпълнение на техническата със средства от общината.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
645820.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Република България, област Кюстендил, община Бобов дол, депо за отпадъци на община Бобов дол в землището на град Бобов дол, ЕКАТТЕ 04501, местността „Говедарника

Предмет на настоящата обществена поръчка са стоително-монтажни работи за Рекултивация на общинско сметище-гр.Бобов дол.
Обектът е четвърта група, ІI-ра категория съгласно чл.137, ал.2, т. 2, буква “г” от ЗУТ и чл. 4, ал.4 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. За изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка са налице Разрешение за строеж №1/10.01.2020 г., съгласуван и одобрен Технически проект от главния алхитект на община Бобов дол по части: Техническа рекултивация; Технологична обща; Биологична рекултивация; План за собствен мониторинг; Инженерна геология; План за управление на строителните отпадъци; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; Тахиметрична снимка.Прието е купулно депо с горен изолационен екран, разположено върху площ 15,273 дка, като площта на горния изолационен екран е 12,500 дка. Общата проектна площ на депото за закриване след предепониране и преоткосиране на отпадъците е F = 12,500 дка.
За изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба, е предвидено изпълнението на следните строително – монтажни дейности и съоръжения:Премахване на съществуваща частично разрушена сграда – КПП-20м2, V=80m3.Стартови земни работи: Изграждане на скален насип от фракция 0-500мм по пионерен способ от км 0+100 до км 0+285 м; Предепониране на част от съществуващите отпадъци;Изграждане на експлоатационна берма №0 - направа на насип от несортиран трошен камък фракция 0-80 мм с дебелина h=0.5 m, ширина на полагане B=3.25 m по цялата дължина на бермата от км 0+000 до км 0+425 L=425 m; направа на глинен тампон от земни почви (глина) с дебелина h=0.5 m, ширина на полагане B=5.7 m и дължина L=425 m; Преоткосиране на съществуващите отпадъци и направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло във височина;Изграждане поетапно на газов кладенец /успоредно с извършване на предепонирането и преоткосирането на отпадъците от нивото на сега съществуващия терен;Окончателно оформяне на тялото на отпадъците до проектни нива („Ниво Отпадъци“) и подготовка за извършване на техническа рекултивация.Техническа рекултивация на депото;Направа на отводнителни канавки по бермите за повърхностни води;Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия - обработване на почвата, брануване, наторяване (минерално торене) за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, както и засяване на подходящи за условията тревни смески. Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата. Предвиждат се и отгледни мероприятия за период от 3 години, като за реализирането на предмета на поръчката следва да бъдат спазвани техническата спецификация и инвестиционния проект. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката – П1, брой точки – 100    40%
Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2, брой точки – 100    10%
Цена
показател П3 - 50
II.2.6) Прогнозна стойност
645820.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“, подаден за финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението предмета на обществената поръчка, ще се счита за възложено под отлагателното условие за осигуряване на финансиране.Община Бобов дол кандидатства за БФП в рамките на процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).
ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, буква “А” Годност: 2) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и талон към него или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171, ал.1 от ЗУТ покриваща минималната застрахователна сума, предвид категорията строеж по чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално изискване: Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователно покритие да съответства за обекти втора категория – 400 000 лв.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в поле 5): Застрахователната сума по застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на....., от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите, представяне на всички или част от документите, чрез, които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”, или съответен валиден, аналогичен документ.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Минимално изискване: Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователно покритие да съответства за обекти втора категория – 400 000 лв.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в поле 5): Застрахователната сума по застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на....., от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите, представяне на всички или част от документите, чрез, които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на документи доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”, или съответен валиден, аналогичен документ.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата

Под идентични или сходни с предмета поръчката следва да се разбира минимум едно строителство ( строителни дейности) по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или на депо за отпадъци, с минимална обща площ 12 дка.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3(три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);парична сума, преведена по следната банкова сметка на община Бобов дол: Банка: ТБ “Юробанк” – България; Банков код (BIC): BPBIBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG60BPBI79253158922500;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранция за аванс - за пълния размер на аванса, от цената по чл.6,ал.1,т.1 и2 от проекта на договора.Гаранцията за авансово предоставени средства се представя в една от формите, посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Административната сграда на община Бобов дол, с адрес: гр. Бобов дол, ул.27-ми октомври №2, ет.1, ст.109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник: 1. за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП ( когато възложителят е поставил изискване за липса на обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1, той има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен( чл.55, ал.4 от ЗОП); 2.Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;за които са налице обстоятелствата по чл.107 от ЗОП;за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки ( НАП- www.nap) опазване на околната среда (МОСВ-http://www3.moew.government.bg/, закрила на заетостта и условията на труд( МТСП - http://www.mlsp.government.bg).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва