Версия за печат

00599-2020-0004

BG-Бобов дол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 12-00-34 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261363

BG415, Община Бобов дол, ул.27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0006445.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка са стоително-монтажни работи за Рекултивация на общинско сметище-гр.Бобов дол. Обектът е четвърта група, ІI-ра категория съгласно чл.137, ал.2, т. 2, буква “г” от ЗУТ и чл. 4, ал.4 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. За изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка са налице Разрешение за строеж №1/10.01.2020 г., съгласуван и одобрен Технически проект от главния алхитект на община Бобов дол по части: Техническа рекултивация; Технологична обща; Биологична рекултивация; План за собствен мониторинг; Инженерна геология; План за управление на строителните отпадъци; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; Тахиметрична снимка.Прието е купулно депо с горен изолационен екран, разположено върху площ 15,273 дка, като площта на горния изолационен екран е 12,500 дка. Общата проектна площ на депото за закриване след предепониране и преоткосиране на отпадъците е F = 12,500 дка. За изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба, е предвидено изпълнението на следните строително – монтажни дейности и съоръжения:Премахване на съществуваща частично разрушена сграда – КПП-20м2, V=80m3.Стартови земни работи: Изграждане на скален насип от фракция 0-500мм по пионерен способ от км 0+100 до км 0+285 м; Предепониране на част от съществуващите отпадъци;Изграждане на експлоатационна берма №0 - направа на насип от несортиран трошен камък фракция 0-80 мм с дебелина h=0.5 m, ширина на полагане B=3.25 m по цялата дължина на бермата от км 0+000 до км 0+425 L=425 m; направа на глинен тампон от земни почви (глина) с дебелина h=0.5 m, ширина на полагане B=5.7 m и дължина L=425 m; Преоткосиране на съществуващите отпадъци и направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло във височина;Изграждане поетапно на газов кладенец /успоредно с извършване на предепонирането и преоткосирането на отпадъците от нивото на сега съществуващия терен;Окончателно оформяне на тялото на отпадъците до проектни нива („Ниво Отпадъци“) и подготовка за извършване на техническа рекултивация.Техническа рекултивация на депото;Направа на отводнителни канавки по бермите за повърхностни води;Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия - обработване на почвата, брануване, наторяване (минерално торене) за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, както и засяване на подходящи за условията тревни смески. Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата. Предвиждат се и отгледни мероприятия за период от 3 години, като за реализирането на предмета на поръчката следва да бъдат спазвани техническата спецификация и инвестиционния проект. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект № BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“, подаден за финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции, тъй като предмета на възлагане представлява самостоятелен „строеж“ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за който е издадено Разрешение за строеж №1/10.01.2020 г. от Главния архитект на община Бобов дол. С оглед правилното и последователно изпълнение на строителни и монтажни работи, както и качеството на влаганите строителни продукти, разделянето на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е, че дейностите в нейния предмет ще бъдат извършвани на територията на един обект, като съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Издадена от Министъра на земеделието и хранителната промишленост, Министъра на околната среда, Министъра на териториалното развитие и строителството и Комитета по горите към Министерския съвет, Обн. ДВ. бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 март 2002г.) рекултивацията се извършва на два етапа, като вторият етап – биологичната рекултивация се извършва въз основа на извършената вече техническа рекултивация. Този факт обуславя неразривната връзка между двете фази на рекултивация на депата. Възлагането на двата етапа на двама отделни изпълнители би създало пречки в частта, относно възприемането как да тече гаранционният срок на техническата рекултивация. Допълнителен аргумент представлява фактът, че изпълнението на поръчката от страна на повече от един изпълнител увеличава риска от затруднения, породени от работата на отделни екипи, които обективно няма да могат да бъдат вменени на никой от изпълнителите. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 645820.56 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Прeдвид стойността на обществената поръчка и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Възложителят прилага предвидената възможност в закона, обществената поръчка да бъде възложена по реда на публичното състезание, като всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на конкурентни оферти и защита в максимална степен на интереса на възложителя и обществения интерес.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението предмета на обществената поръчка, ще се счита за възложено под отлагателното условие за осигуряване на финансиране.Община Бобов дол кандидатства за подпомагане в рамките на процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, с проект № BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“. При неосигурено финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елза Стоянова Величкова

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Бобов дол