Информация за преписката

Възложител: Община Карлово
Номер: 00072-2020-0015
Адрес на профила на купувача: https://www.karlovo.bg/currentNews-6164-newitem.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на Общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата. Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място.Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:Застроена площ сграда– 623,96 м2;Разгъната застроена площ– 1113,26 м2;Капацитет (брой деца):–100 бр.Категория - Четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983803   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983818   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1002424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.12.2020 г.  15.12.2020 г. 
4   1026807   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г.