Версия за печат

00072-2020-0015

BG-Карлово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 26 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев № 1, За: Цветана Метаксинова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 54586, E-mail: metaksinova@karlovo.bg, Факс: 0335 54586

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.karlovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.karlovo.bg/currentNews-6164-newitem.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така, че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата. Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място. Технико-икономически показатели и характеристики на строежа: Застроена площ сграда – 623,96 м2 Разгъната застроена площ – 1113,26 м2 Капацитет (брой деца): – 100 бр. Категория - Четвърта, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като бенефициент по проект № BG06RDNP001-7.004-0020-C01 – „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят, като се съобрази с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, взе мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че отделните дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост съставляват предмета на строителство на един обект, на който има издадено едно Разрешение за строеж и не може да бъде разделено. В тази връзка отделните дейности от обхвата на строителството са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 392806.32 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка изисква стартиране на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Антон Дзанев Минев

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет на Община Карлово, упълномощен със Заповед № РД-352 от 12.06.2020 г.