Деловодна информация
00072
 
не
00072-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

ОБЩИНА КАРЛОВО 000471365
ул. Петко СЪбев № 1
Карлово BG421 4300 България
Венета Атанасова +359 33554586
venetaatanasova@abv.bg +359 33554581

Интернет адрес/и

www.karlovo.bg

https://www.karlovo.bg/currentNews-6164-newitem.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“
45000000      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Клисура, община Карлово

Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на Общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата. Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място.Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:Застроена площ сграда– 623,96 м2;Разгъната застроена площ– 1113,26 м2;Капацитет (брой деца):–100 бр.Категория - Четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG06RDNP001-7.004-0020-C01 – „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ по ПРСР 2014-2020
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1002424 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
166       "Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“

V.2) Възлагане на поръчката

07/12/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТРАМ ЕООД 160109101
ул.Генерал Карцов № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4
КАРЛОВО BG421 4300 България
radi_stoianov@abv.bg +359 897777577
+359 00000000
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

382049.87      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/01/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Клисура, община Карлово

Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така, че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на Общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата.
Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място.
Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:
Застроена площ сграда – 623,96 м2
Разгъната застроена площ – 1113,26 м2
Капацитет (брой деца): – 100 бр.
Категория - Четвърта, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 9,
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

382049.87      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТРАМ ЕООД 160109101
УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ №80
КАРЛОВО BG421 4300 България
radi_stoianov@abv.bg +359 897777577
+359 000000000
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП, се сключи допълнително споразумение между община Карлово и Изпълнителя Алтрам ЕООД, като страните се договарят Количествено-стойностната сметка, част от Ценовото предложение да бъде променена, като бъдат изменени количествата строително-монтажни работи (СМР) от предвидените СМР - част от предмета на договора.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП, се сключи допълнително споразумение между община Карлово и Изпълнителя Алтрам ЕООД, като страните се договарят Количествено-стойностната сметка, част от Ценовото предложение да бъде променена, като бъдат изменени количествата строително-монтажни работи (СМР) от предвидените СМР - част от предмета на договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
382049.87      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
382049.87      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва