Деловодна информация
00072
 
не
00072-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА КАРЛОВО 000471365
ул. Петко Събев № 1
Карлово BG421 4300 България
Цветана Метаксинова +359 33554586
metaksinova@karlovo.bg +359 33554586

Интернет адрес/и

www.karlovo.bg

https://www.karlovo.bg/currentNews-6164-newitem.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.karlovo.bg/currentNews-6164-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.
45000000      
Строителство

Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на Общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата. Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място.Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:Застроена площ сграда– 623,96 м2;Разгъната застроена площ– 1113,26 м2;Капацитет (брой деца):–100 бр.Категория - Четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
392806.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Клисура, община Карлово

Целта на настоящото обновяване е Детска градина „Ана Козинарова”, гр. Клисура да бъде реконструирана и модернизирана, така, че да осигури подходяща образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на Общината и задоволяването на иновативните и образователни потребности на децата.
Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на детската градина, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка, подобряване на жизнената средата и качеството на живот. Това ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в населеното място.
Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:
Застроена площ сграда – 623,96 м2
Разгъната застроена площ – 1113,26 м2
Капацитет (брой деца): – 100 бр.
Категория - Четвърта, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „д” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.
Подробно описание на всички дейности включени в предмета на поръчката са описани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
392806.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
№ BG06RDNP001-7.004-0020-C01 – „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ по ПРСР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория или да притежава еквивалентна такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.
ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, в част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност.
ДОКАЗВАНЕ: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ на участниците в строителството за обекти четвърта категория чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ на участниците в строителството за обекти четвърта категория чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която застраховка следва да покрива вреди причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или съответен валиден аналогичен документ. За чуждестранните участници – да имат застраховка професионална отговорност за строителство или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж.
ДЕКЛАРИРАНЕ: Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
ДОКАЗВАНЕ: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се участник в процедурата, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител – 1 (един) брой: Техническо правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „Строителен инженер“, „Инженер“ или „Архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и/или „Техника“ или еквивалент с професионален опит по специалността минимум 5 г.
б) Длъжностно лице по безопасност и здраве – 1 брой: да притежава удостоверение/сертификат или друг еквивалентен документ за преминат курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен сертификат за участниците от други държави членки;
в) Отговорник по контрол на качеството – 1 бр.: Да има успешно завършен курс по контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обват строителство.
4. Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с обват строителство.


1. Изисква се участник в процедурата, през последните 5 години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.За строителство сходно с предмета на поръчката се приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на сгради за обществено предназначение, с разгъната застроена площ с общ обем минимум 1000 м2.ДОКАЗВАНЕ:При подаване на оферта,съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП раздел В:Технически и професионални способности в Част IV:„Критерии за подбор“.Подава се от всеки от участниците, членовете на обединения,подизпълнителите или третите лица.ДЕКЛАРИРАНЕ:Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител:Списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.За доказване на изискването от участниците могат да бъдат изискани да се представят списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и данни дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:а)Технически ръководител–1 бр.:Техническо правоспособно лице,получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „Строителен инженер“, „Инженер“ или „Архитект“,както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и/или „Техника“ или еквивалент с професионален опит по специалността минимум 5 г. б) Длъжностно лице по безопасност и здраве–1 бр.:да притежава удостоверение/сертификат или друг еквивалентен документ за преминат курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен сертификат за участниците от други държави членки;в) Отговорник по контрол на качеството–1 бр.: Да има успешно завършен курс по контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежа строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.Забележка: Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности.ДЕКЛАРИРАНЕ: При подаване на оферта,съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП,който се подава от всеки от участниците,членовете на обединения,подизпълнителите или третите лица.ДОКАЗВАНЕ:Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,както и документи,които доказват професионална компетентност на лицата.Съгласно чл.67, ал.5 ЗОП,възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Уточнение:При използването на експерти-чуждестранни лица,доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО,както и условията и реда за признаване на професионални квалификации,придобити в други държави членки и в трети държави,с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.
Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на община Карлово, ул. "Петко Събев" № 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължава от ІІІ.1.3) Минимални изисквания. 3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват строителство.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т.3.2.3. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата;4.Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват строителство.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т.4. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато преди или по време на провеждането й за него са възникнали следните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и да не са налице и основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП. *Лишаване от определена професия следва да се разбират такива свързани със строителство.
3. За участниците следва да не са налице и следните обстоятелства: 1. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 2. Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 3. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на съответния договор без ДДС.
5. Плащането ще се извършва, както следва: 1) Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по договора. Плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след получено авансово плащане в община Карлово от финансиращия орган за отпускане на финансова помощ и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за един от обектите включени в предмета на договора. 2) Окончателно плащане: в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по договора, след приспадане на авансовото плащане, подписване на протокол за реално изпълнените СМР, включително и непредвидени разходи (ако има такива), съгласно КСС от ценовата оферта на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след осигуряване на финансиране за реализиране на проекта, представен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) и предоставяне на фактура в оригинал.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва