Информация за преписката

Възложител: Община Бяла, област Варна
Номер: 00541-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Byala
Процедура: Публично състезание
Описание: „Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“ Обособена позиция № 1: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла; Обособена позиция № 2: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла и Обособена позиция № 3: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла Предметът на поръчката е свързан с извършване на строителството на всеки един от трите обекта/строежа, посочени в отделните три обособени позиции съгласно разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект за всеки от строежите поотделно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983160   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983161   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1003379   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.12.2020 г.  29.12.2020 г.