Деловодна информация
00541
РД 24 00 -1031 29/12/2020 (дд/мм/гггг)
не
00541-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бяла 000093435
ул. Андрей Премянов № 29
Бяла BG331 9101 България
Здравка Кирова +359 05143-2379
mayor@byala.org +359 05143-2335

Интернет адрес/и

http://www.byala.org

http://e-obp.eu/bp/Byala


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции" ОП - 9
45000000      
Строителство

„Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“
Обособена позиция № 1: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла;
Обособена позиция № 2: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла и
Обособена позиция № 3: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла
Предметът на поръчката е свързан с извършване на строителството на всеки един от трите обекта/строежа, посочени в отделните три обособени позиции съгласно разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект за всеки от строежите поотделно.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Дюлино, Община Бяла, Област Варна

Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на с. Дюлино – 10 221 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 1 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Изграждане на водомерна шахта за измерване на потребеното водно количество за цялата водоснабдителна мрежа на селото; 7. Изграждане на шахта редуцир вентил за намаляване на хидростатичния напор на вход зона. 8. Безтраншейно полагане на водопроводни тръби с безизкопна техника; 9. Преминаване под под главен път III-906; 10. Обратно засипване и уплътняване; 11. Сградни отклонения; 12. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 13. Възстановяване на уличната настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Горица, Община Бяла, Област Варна

Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на село Горица – 6 916 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 2 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Безтраншейно полагане на водопроводни тръби с безизкопна техника; 7. Преминаване под под главен път I-9; 8. Обратно засипване и уплътняване; 9. Сградни отклонения; 10. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 11. Възстановяване на уличната настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Господиново, Община Бяла, Област Варна

Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на с.Господиново – 7 267 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 3 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Обратно засипване и уплътняване; 7. Разрушаване и възстановяване на отводнителен улей с чугунена решетка; 8. Разрушаване и възстановяване на отводнителна бетонова тръба ?1000 на водосток; 9. Сградни отклонения; 10. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 11. Възстановяване на уличната настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  983161 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Процедурата е прекратена с решение № РД 0700 - 703/09.10.2020г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Закона за обществените поръчки - налице е допуснат пропуск - неточност в изходната информация, задължително неожбходима за изпълнение на поръчката, като това представлява промяна и би могла да промени кръга на заинтересованите лица.
Изтекли са сроковете на издадените разрешенията за строеж по смисъла на чл. 153, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като в продължение на три години от влизането им в сила не е започнало строителството на обектите.
Разрешенията за строеж не са презаверени в срока по чл. 153, ал. 4 от ЗУТ и са загубили правно действие, а също е загубил действие и одобреният инвестиционен проект.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва