Версия за печат

00541-2020-0003

BG-град Бяла:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД 0700 - 495 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093435

BG331, Община Бяла, ул. Андрей Премянов 29, За: Гачо Петков, България 9101, град Бяла, Тел.: 00359 051432379, E-mail: mayor@byala.org, Факс: 00359 051432335

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.byala.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Byala.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла; Обособена позиция № 2: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла и Обособена позиция № 3: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла Предметът на настоящата поръчка е свързан с необходимост от извършване на строителство на всеки един от трите обекта/строежа, посочени в отделните три обособени позиции съгласно разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект за всеки от строежите поотделно.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7517943.86 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП и не са налице условия за провеждане на друга процедура, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на т. нар. процедура - публичното състезание, предвиден в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1 , т. 4 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Милена Димитрова Катрева – Панайотова

VIII.2) Длъжност

Заместник - Кмет на Община Бяла, упълномощен, съгласно Заповед № РД 0700 - 782/28.11.2019 г.