Деловодна информация
00541
РД 2400 - 397 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00541-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бяла 000093435
ул. Андрей Премянов 29
град Бяла BG331 9101 България
Гачо Петков +359 051432379
mayor@byala.org +359 051432335

Интернет адрес/и

https://www.byala.org/

https://e-obp.eu/bp/Byala


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7B6C7F7802-5C1C-4B0D-A09C-281DB7FDC354%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции" ОП – 9
45000000      
Строителство

„Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“
Обособена позиция № 1: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла;
Обособена позиция № 2: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла и
Обособена позиция № 3: Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла
Предметът на поръчката е свързан с извършване на строителството на всеки един от трите обекта/строежа, посочени в отделните три обособени позиции съгласно разработен и одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект за всеки от строежите поотделно.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7517943.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Дюлино, Община Бяла, Област Варна

В инвестиционния проект за обекта е включена реконструкция и доизграждане на водопроводи по следните улици:
• Главен водопроводен клон I-в.з по улици: от същ. водоем „Висока зона“ до ОТ23 с дължина 521 m’;
• Главен водопроводен клон II-н.з по улици: от същ.водоем „Ниска зона“ до ОТ53 с дължина 965 m’;
• Връзка към водоем „Ниска зона“: дължина 8 m’;
• Тласкателен водопровод по улици: от връзка със същ. тласкател ?100 стомана при ОТ98 през ОТ89, ОТ66, ОТ63, ОТ33, ОТ26-1, ОТ15 до същ. водоем „Висока зона“ с дължина 1362 m’;
• Водопроводен клон 1-в.з по улици: от ОТ1 до връзка със същ. водопровод и от ОТ8 до зонов спирателен кран по околовръстен път с обща дължина 527 m’;
• Водопроводен клон 2-в.з по улици: от ОТ8 до ОТ24 с дължина 368 m’;
• Водопроводен клон 3-в.з по улици: от ОТ7 до ОТ73 с дължина 100 m’;
• Водопроводен клон 4-в.з по улици: от ОТ8 до ОТ8‘ с дължина 145m’;
• Водопроводен клон 5-в.з по улици: от връзка с Клон 1-в.з., разположен по околовръстен път, до ОТ25-1 с дължина 276 m’;
• Водопроводен клон 9-в.з по улици: от ОТ15 през ОТ13 и ОТ19 до ОТ24 с дължина 518 m’;
• Водопроводен клон 10-в.з по улици: от ОТ13 до ОТ12 с дължина 145m’;
• Водопроводен клон 11-в.з по улици: от ОТ19 до зонов спирателен кран при ОТ20 с дължина 148m’;
• Водопроводен клон 12-в.з по улици: от ОТ23 до зонов спирателен кран при ОТ33 с дължина 160m’;
• Водопроводен клон 13-в.з. по улици: от ОТ23 до ОТ116 с дължина 80m’;
• Водопроводен клон 1-н.з. по улици: от ОТ116 през ОТ20 и ОТ40 до ОТ452 с дължина 781m’;
• Водопроводен клон 2-н.з. по улици: от ОТ41 до ОТ441 с дължина 242m’;
• Водопроводен клон 3-н.з. по улици: от от връзка с Клон 7-н.з. до затапване с дължина 118m’;
• Водопроводен клон 4-н.з. по улици: от ОТ40 до ОТ371 с дължина 80m’;
• Водопроводен клон 5-н.з. по улици: от ОТ34 през ОТ33, ОТ63, ОТ66 до ОТ78 с дължина 624m’;
• Водопроводен клон 6-н.з. по улици: от ОТ33 до ОТ32 с дължина 136m’;
• Водопроводен клон 7-н.з. по улици: от ОТ63 през ОТ60 до ОТ61 с дължина 176m’;
• Водопроводен клон 8-н.з. по улици: от ОТ66 до ОТ71 с дължина 78 m’;
• Водопроводен клон 9-н.з. по улици: от ОТ66 до ОТ90 с дължина 201m’;
• Водопроводен клон 10-н.з. по улици: от ОТ67 до затапване с дължина 55m’;
• Водопроводен клон 11-н.з. по улици: от ОТ56 през ОТ50 до ОТ53 с дължина 449m’;
• Водопроводен клон 12-н.з. по улици: от ОТ511 до ОТ541 с дължина 53m’;
• Водопроводен клон 13-н.з. по улици: от ОТ53 през ОТ 78 до зонов спирателен кран по околовръстен път с дължина 867m’;
• Водопроводен клон 14-н.з. по улици: от ОТ53 през ОТ96 до ОТ851 с дължина 468m’;
• Водопроводен клон 15-н.з. по улица: от ОТ112 до ОТ98 с дължина 184m’;
• Водопроводен клон 16-н.з. по улица: от ОТ87 до ОТ851 с дължина 187m’;
• Водопроводен клон 17-н.з. по улица: от ОТ78 до затапване с дължина 199m’;
Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на с. Дюлино – 10 221 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 1 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Изграждане на водомерна шахта за измерване на потребеното водно количество за цялата водоснабдителна мрежа на селото; 7. Изграждане на шахта редуцир вентил за намаляване на хидростатичния напор на вход зона. 8. Безтраншейно полагане на водопроводни тръби с безизкопна техника; 9. Преминаване под под главен път III-906; 10. Обратно засипване и уплътняване; 11. Сградни отклонения; 12. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 13. Възстановяване на уличната настилка.
Критериите по-долу
 
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
3109433.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Горица, Община Бяла, Област Варна.

В инвестиционния проект за обекта е включена реконструкция и доизграждане на водопроводи по следните улици:
• Главен водопроводен клон I по улици: от ОТ3 през ОТ7 до ОТ31 с дължина 1199 m’;
• Водопроводен клон 1 по улици: от ОТ3 през ОТ331 до ОТ16 с дължина 761m’;
• Водопроводен клон 2 по улици: от ОТ61 до ОТ74 с дължина 78m’;
• Водопроводен клон 3 по улици: от ОТ59 до ОТ581 с дължина 40m’;
• Водопроводен клон 4 по улици: от ОТ18 до ОТ571 с дължина 69m’;
• Водопроводен клон 5 по улици: от ОТ3 до ОТ208 с дължина 69m’;
• Водопроводен клон 6 по улици: от ОТ4 до ОТ70 с дължина 123m’;
• Водопроводен клон 7 по улици: от ОТ4 през ОТ77 до ОТ921 с дължина 387m’;
• Водопроводен клон 8 по улици: от ОТ74 до ОТ89 с дължина 130m’;
• Водопроводен клон 9 по улици: от ОТ77 до ОТ59 с дължина 75m’;
• Водопроводен клон 10 по улици: от ОТ91 до ОТ911 с дължина 71m’;
• Водопроводен клон 11 по улици: от ОТ89 до ОТ10 с дължина 125m’;
• Водопроводен клон 12 по улици: от ОТ9 през квартали 51,54,57 и 58 до затапване с дължина 774m’;
• Водопроводен клон 13 по улици: от връзка с Клон 12 до ОТ80 с дължина 23m’;
• Водопроводен клон 14 по улици: от връзка с Клон 12 в квартал 51 до затапване с дължина 38m’;
• Водопроводен клон 15 по улици: от връзка с Клон 12 в квартал 52 до връзка с Клон 19 с дължина 206m’;
• Водопроводен клон 16 по улици: от ОТ13 през ОТ80 до ОТ82 с дължина 289m’;
• Водопроводен клон 17 по улици: от връзка с Клон 16 до затапване с дължина 35m’;
• Водопроводен клон 18 по улици: от ОТ15 през ОТ82 и ОТ86 до ОТ30 с дължина 557m’;
• Част от Водопроводен клон 19 по улици: от ОТ101 до връзка с Клон 12 в квартал 54 с дължина 86 m’;
• Част от Водопроводен клон 20 по улици: от връзка с Клон 19 в квартал 53 до ОТ102 с дължина 151 m’;
• Водопроводен клон 21 по улици: от връзка с Клон 20 в квартал 56 до затапване с дължина 100m’;
• Част от Водопроводен клон 22 по улици: от връзка със същ.водопровод до ОТ29 с дължина 117 m’;
• Част от Водопроводен клон 23 по улици: от ОТ29 до ОТ48 с дължина 395m’;
• Водопроводен клон 24 по улици: от ОТ48 до ОТ53 с дължина 72m’;
• Водопроводен клон 25 по улици: от ОТ44 до ОТ43 с дължина 70m’;
• Водопроводен клон 26 по улици: от ОТ40 до ОТ41 с дължина 96m’;
• Водопроводен клон 27 по улици: от ОТ30 до ОТ44 с дължина 161m’;
• Водопроводен клон 28 по улици: от ОТ31 до ОТ103 с дължина 40m’;
• Водопроводен клон 29 по улици: от ОТ31 до ОТ37 с дължина 221m’;
• Транзитен водопровод по улици: от ОТ61 през ОТ89 до ОТ10 с дължина 358m’.
Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на село Горица – 6 916 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 2 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Безтраншейно полагане на водопроводни тръби с безизкопна техника; 7. Преминаване под под главен път I-9; 8. Обратно засипване и уплътняване; 9. Сградни отклонения; 10. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 11. Възстановяване на уличната настилка.
Критериите по-долу
 
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
2128429.49      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

с. Господиново, Община Бяла, Област Варна.

В инвестиционния проект за обекта е включена реконструкция и доизграждане на водопроводи по следните улици:
• Главен водопроводен клон I по улици: от ОТ3 през ОТ8, ОТ24, ОТ38 до ОТ63 с дължина 1848 m’;
• Водопроводен клон 1 по улици: от ОТ3 през ОТ2 до ОТ4 с дължина 385m’;
• Водопроводен клон 2 по улици: от ОТ5 през ОТ4 и ОТ20 до ОТ24 с дължина 784m’;
• Водопроводен клон 3 по улици: от ОТ12 до ОТ13 с дължина 113m’;
• Водопроводен клон 4 по улици: от ОТ15 до ОТ16 с дължина 116m’;
• Водопроводен клон 5 по улици: от ОТ20 до ОТ22 с дължина 63m’;
• Водопроводен клон 6 по улици: от ОТ8 до ОТ38 с дължина 979m’;
• Водопроводен клон 7 по улици: от ОТ17 до ОТ18 с дължина 102m’;
• Водопроводен клон 8 по улици: от ОТ25 до ОТ26 с дължина 50m’;
• Водопроводен клон 9 по улици: от ОТ27 до ОТ28 с дължина 45m’;
• Водопроводен клон 10 по улици: от ОТ31 до ОТ32 с дължина 53m’;
• Водопроводен клон 11 по улици: от ОТ13 до ОТ14 с дължина 80m’;
• Водопроводен клон 12 по улици: от ОТ16 до ОТ17 с дължина 134m’;
• Водопроводен клон 13 по улици: от ОТ23 до ОТ25 с дължина 185m’;
• Водопроводен клон 14 по улици: от ОТ24 до ОТ27 с дължина 201m’;
• Водопроводен клон 15 по улици: от ОТ30 до ОТ31 с дължина 94m’;
• Водопроводен клон 16 по улици: от ОТ102 до ОТ101 с дължина 76m’;
• Водопроводен клон 17 по улици: от ОТ39 през ОТ43 до ОТ65 с дължина 444m’;
• Водопроводен клон 18 по улици: от ОТ42 до ОТ46 с дължина 93m’;
• Водопроводен клон 19 по улици: от ОТ43 до ОТ64 с дължина 52m’;
• Водопроводен клон 20 по улици: от ОТ39 през ОТ46 до ОТ63 с дължина 471m’;
• Водопроводен клон 21 по улици: от ОТ74 до затапване с дължина 42m’;
• Водопроводен клон 22 по улици: от ОТ46 до ОТ65 с дължина 161m’;
• Водопроводен клон 23 по улици: от ОТ58 до ОТ59 с дължина 36m’;
• Водопроводен клон 24 по улици: от ОТ109 до ОТ108 с дължина 86m’;
• Водопроводен клон 25 по улици: от ОТ50 през ОТ37 до ОТ55 с дължина 211m’;
• Водопроводен клон 26 по улици: от ОТ51 до ОТ54 с дължина 67m’;
• Водопроводен клон 27 по улици: от ОТ37 до ОТ104 с дължина 37m’;
• Водопроводен клон 28 по улици: от ОТ57 до ОТ55 с дължина 94m’;
• Водопроводен клон 29 по улици: от ОТ63 през ОТ62 до ОТ55 с дължина 165m’;
Обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на с.Господиново – 7 267 m’.
Основните СМР за обособена позиция № 3 се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Разваляне на настилката; 3. Изкопни работи; 4. Полагане на тръбите; 5. Монтаж на фасонни части и арматури; 6. Обратно засипване и уплътняване; 7. Разрушаване и възстановяване на отводнителен улей с чугунена решетка; 8. Разрушаване и възстановяване на отводнителна бетонова тръба ?1000 на водосток; 9. Сградни отклонения; 10. Изпитване и дезинфекция на полиетилиенови тръби и 11. Възстановяване на уличната настилка.
Критериите по-долу
 
ДА К1 – Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя    60 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
2280080.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, както следва:
За първа обособена позиция от четвърта група, първа категория;
За втора обособена позиция от четвърта група, втора категория и
За трета обособена позиция от четвърта група, втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности, за които се изисква вписване съгласно чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката за съответната обособена позиция: строежи от четвърта група, първа категория за първа обособена позиция и строежи от четвърта група, втора категория за останалите две обособени позиции. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо.

Неприложимо.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и ч. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката независимо за коя обособена позиция участва. Под строителство, сходно с предмета на поръчката, се разбира: строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност. Отстранява се и на всички законови основания, изчерпателно посочени в чл. 107 ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателна зала в сградата на Община Бяла, намираща се в гр. Бяла, ул. А. Премянов 29, Област Варна.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на настоящата поръчка. Ком. оценка има макс. стойност 100 т. КО=К1+К2, където: К1 е техническия показател, а К2 е показател, свърза с ценовото предложение. Първият показател е с тежест 60 точки, а вторият, свързан с цената е 40 т. За да получи максималната оценка – 60 точки по показател К1 всеки следва да се съобрази с направата на предложение относно изискуемите от възложителя 6 хипотези (2 задължителни и 4 незадължителни), изчерпателно посочени в таблицата от методиката за оценка, като принципът за оценка е според предложението и е напълно обективен, свързан с определен брой хипотези, за които е направено предложение. Другите възможни оценки по този първи показател са: 20 точки за предложение относно двете задължителни хипотези; 30 т. за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с една от 4-те незадължителни; 40 т. за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с две от 4-те незадължителни и 50 т. за предложение относно двете задължителни хипотези, заедно с три от 4-те незадължителни. Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които не отговарят на поставените условия, за които следва да се поставят минималните 20 точки. Предложена цена – К2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): К2 = Предложена минимална обща цена в лева/Предложена обща цена от съответния участник в лева х 40
2. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 1 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а). депозит на пари по сметка на Възложителя; б). банкова гаранция или в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При парична сума, същата се внасят по: IBAN BG 18 STSA 9300 3300 8011 26, ДСК ЕАД. Срок на валидност - 30 календарни дни след срока на договора. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 20 % от стойността на договора без ДДС.
3. Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".
4. СПЕЦ. НАЦ. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП; За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ и Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5. Договорът по всяка ОП влиза в сила след писмено уведомеление от Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на д-вора, с оглед предвидено прилагане в процедурата по чл. 114 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва