Информация за преписката

Възложител: Омбудсман на Република България /РБ/
Номер: 01449-2020-0001
Адрес на профила на купувача: https://www.ombudsman.bg/profile/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Разработване и внедряване на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ и включва три обособени позиции: ОП 1.Разработване и внедряване на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ и обучение на администрацията на омбудсмана за работа с електронната система.“ Тя включва дейностите по разработването и внедряването на интегрирана система и провеждане на обучение на администрацията на омбудсмана за работа с електронната система. В отделна обособена позиция (Обособена позиция 2) е предвидено възлагането на провеждане на тест на електронната система, което да се реализира от различен от доставчика на системата изпълнител. Обособена позиция 3 е закупуване на техническо оборудване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982140   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982157   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985740   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.06.2020 г.  29.06.2020 г. 
4   1002736   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
5   1012765   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
6   1012766   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г.