Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Пълна и детайлна Техническа спецификация и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвената и приложена Техническа спецификация, както и в одобрената техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   981768   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   1001046   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.11.2020 г.  30.11.2020 г. 
4   1024011   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
5   1032577   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2022 г.  31.03.2022 г.