Деловодна информация
627
12-00-329 22/11/2021 (дд/мм/гггг)
не
00627-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

ОБЩИНА СМЯДОВО 000931657
ПЛ. КНЯЗ БОРИС І № 2
СМЯДОВО BG333 9820 България
ДИМИТРИНА МАРИНОВА +359 53512033
obshtina_smiadovo@abv.bg +359 53512266

Интернет адрес/и

www.smyadovo.bg

http://op.smyadovo.bg/procedure/1835

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядов
45230000      
Строителство

II.2) Описание

Извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,тротоари,съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Смядово"
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен

Избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, общ. Смядово”,АД за БФП № № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.19 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  981768 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
30       извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, общ. Смядово

V.2) Възлагане на поръчката

19/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕС ДЕЙ ГРУП 177226931
УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5
СМЯДОВО BG333 9820 България
tehnostroi_g@abv.bg +359 897861518
+359 897861518
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД 127622102
УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5
СМЯДОВО BG333 9820 България
tehnostroi_g@abv.bg +359 897861518
+359 897861518
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД 103561146
УЛ. МОСКОВСКА № 47 ЕТАЖ 3
СОФИЯ BG411 1000 България
office@highwayst.com +359 885836797
+359 885836797
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1115744.53      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата обществена поръчка, с предмет СТРОИТЕЛСТВО, е възложена съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП на обединение ДЗЗД "ЕС ДЕЙ ГРУП". Партньорите определят за Водещ партньор на Обединението "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД гр. Смядово. Водещият партньор се представлява от Генчо Вичев Генчев, управител на "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД гр. Смядово. Партньор в ДЗЗД "ЕС ДЕЙ ГРУП" е дружеството "АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ" ЕООД.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45230000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG333

улици гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен

извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1114674.44      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД ЕС ДЖЕЙ ГРУП 177226931
УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5
СМЯДОВО BG333 9820 България
tehnostoi_g@abv.bg +359 897861518
+359 897861518
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД 127622102
УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5
СМЯДОВО BG333 9820 България
tehnostoi_g@abv.bg +359 897861518
+359 897861518
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД 103561146
УЛ. МОСКОВСКА № 47, ЕТАЖ 3
СОФИЯ BG411 1000 България
office@highwayst.com +359 885836797
+359 885836797
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Изменя се сметната документация към Договор за строителство №30/19.11.2020 г., съгласно Количествено–стойностна сметка, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № BG06RDNP001-7.001-0023 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“, съгласно АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г., сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и община Смядово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Променя се стойността на Договор за строителство № 30/19.11.2020 г., като общата сума по договора възлиза в размер на 1 114 674,44 лв. без ДДС. Допълнителното споразумение влиза в сила след съгласуване на промяна с ДФЗ.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи по Договор №30/19.11.2020 г. за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“ е изготвена Сравнително-заменителна таблица, така че да гарантира законност, устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Изготвена е и Количествено-стойностна сметка след заменителната таблица и приемането ? като коректна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.
Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 1 115 744,53 лв. без ДДС на 1 114 674,44 лв. без ДДС, т.е. има реализирана икономия от 1070,09 лв. без ДДС, отразена в Сравнително-заменителната таблица.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1115744.53      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1114674.44      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва