Версия за печат

00627-2020-0006

BG-СМЯДОВО:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, ОБЩИНА СМЯДОВО, ПЛ. КНЯЗ БОРИС І № 2, За: ДИМИТРИНА МАРИНОВА, България 9820, СМЯДОВО, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2266

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1835.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 340 от 10.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00627-2020-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 30 от 19.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG333, ДЗЗД ЕС ДЖЕЙ ГРУП, УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5, България 9820, СМЯДОВО, Тел.: 089 7861518, E-mail: tehnostroi_g@abv.bg, Факс: 089 7861518

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG333, ТЕХНОСТРОЙ-Г ЕООД, УЛ. ХАН ОМУРТАГ № 5, България 9820, СМЯДОВО, Тел.: 089 7861518, E-mail: tehnostroi_g@abv.bg, Факс: 089 7861518

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД, УЛ. МОСКОВСКА № 47 ЕТАЖ 3, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 088 5836797, E-mail: office@highwayst.com, Факс: 088 5836797

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1115744.53 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: обща сума по договора; Преди промяната: 1115744.53; След промяната: 1114674.44; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1114674.44 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО