Деловодна информация
627
12-00-177 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
627-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Смядово 000931657
пл. Княз Борис І №2
гр.Смядово BG333 9700 България
Димитрина Маринова +359 53512130
obshtina_smiadovo@abv.bg +359 53512226

Интернет адрес/и

www.smyadovo.bg

http://op.smyadovo.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.smyadovo.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,тротоари,съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово"
45230000      
Строителство

Пълна и детайлна Техническа спецификация и специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението им е отразено в изготвената и приложена Техническа спецификация, както и в одобрената техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1118196.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

улици в гр.Смядово, община Смядово

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на ул. „Априлско възстание“ от ул. „Илия Блъсков“ до ул. „Априлско възстание“, от ул. „Иван Вазов“ от ул. „Г. С . Раковски“ до ул. „Захари Величков“, ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Величков“ от кръстовището на ул. „Панайот Волов“ /път III-7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. „Петлешков“ в гр. Смядово.
- I-ви участък: ул. „Априлско възстание“ от ул. „Илия Блъсков“ до ул. „Априлско възстание“-Площта на пътната настилка и тротоарите са, както следва:
Тротоари – 1 947,53 кв.м.
Пътна настилка – 3 659,00 кв.м.
-II-ри участък: ул. „Иван Вазов“ от ул. „Г. С . Раковски“ до ул. „Захари Величков“-Площта на пътната настилка и тротоарите са, както следва:
Тротоари – 1774,76 кв.м.
Пътна настилка – 3244,00 кв.м.
-III-ти участък: ул. „Райна Княгиня“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Стефан Караджа“-Площта на пътната настилка и тротоарите са, както следва:
Тротоари – 1 334,73 кв.м.
Пътна настилка – 2 396,00 кв.м.
-IV-ти участък: ул. „Захари Величков“ от кръстовището на ул. „Панайот Волов“ /път III-7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. „Петлешков“-Площта на пътната настилка и тротоарите са, както следва:
Тротоари – 2 785,70 кв.м.
Пътна настилка – 7 015,30 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1118196.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019г., сключен между община Смядово и ДФЗ

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” от еЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
Подробни мотиви за определяне на критерия за подбор: Възложителят поставя този критерий за подбор съобразно императивните разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове свързани с неговото прилагане. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.60, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП.
*Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при изпълнение на строителството, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност”. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
Подробни мотиви за определяне на критерия за подбор: Поставеният от Възложителя критерий за подбор е на база императивните разпоредби на чл.171 от Закона за устройство на територията и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, съобразявайки се и с предмета и обема на настоящата поръчка. Наличието на описаната застраховка, освен нормативно изискване е и гаранция за защита на интересите на възложителя и тези на трети лица от инциденти по време на изпълнението на предмета на поръчката от страна на избрания изпълнител. Посочения критерий за подбор е съобразен с чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП.


1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от еЕЕДОП.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Определеният за изпълнител, следва в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, възложителя, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
2.ДОКАЗВАНЕ:При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката)
Информацията за лицата от екипа, се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от еЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
Самото понятие "професионална компетентност", ЗОП определя като наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения (§2, т.41) от Допълнителните разпоредби на ЗОП).
С оглед ограничението в броя на знаците в обявлението, повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Смядово.


1.През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа, с общ обем не по-малко от 16 000 кв.м. пътни настилки.
Забележка: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.
2. Участникът трябва да разполага екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
1) Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, придобит специфичен професионален опит като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка;
2) Технически ръководител(1 бр.) – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица, придобит специфичен професионален опит като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
3) Експерт Геодезист (1бр.) - да притежава висше образование, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, придобит специфичен професионален опит като „геодезист” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“;
4) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
5) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътна и/или улична мрежа.
Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Смядово.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Смядово, находяща се в административната сграда на Община Смядово, на адрес: гр.Смядово, пл. „Княз Борис І”№2

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл.103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП.Място за получаване на офертите: деловодството на община Смядово, гр.Смядово, пл. „Княз Борис І”№2.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Смядово;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за представяне на гаранция за изпълнение, както и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Авансово плащане по сключения договор ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 календарни дни от началото на строежа по смисъла на ЗУТ, издаване на фактура за стойността на аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на гаранция, която обезпечава авансово преведените средства в размера на тези средства с ДДС.
Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за авансовото плащане.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Смядово.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Смядово.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва