Информация за преписката

Възложител: Община Тервел
Номер: 00110-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.tervel.bg/profil.php
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на поръчката е предоставянето на строителство за основен ремонт на покрив на обитаема сграда – жилищен блок, собственост на Община Тервел , разположен в центъра на град Тервел. Сградата е с осем обитаеми апартамента, със застроена площ 247 кв.м., масивна , монолитна , на два надземни етажа и един избен етаж /под цялата площ/. Покривът е скатен, върху гредоред – с носеща дървена конструкция и керамично покритие. От избраният изпълнител ще се очаква да демонтира старата покривна конструкция и като следва решенията на техническия проект за ремонта да изгради нова дървена конструкция, бетонов пояс, да направи покривното покритие и да изпълни дейностите за отводняване на ремонтирания покрив.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978583   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978605   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   986999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.07.2020 г.  08.07.2020 г.