Деловодна информация
00110Община Тервел
275 08/07/2020 (дд/мм/гггг)
не
00110-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Тервел 000852925
ул. Св.Св.Кирил и Методий 8
Тервел BG332 9450 България
Дияна Илиева +359 57512070
tervel2000@yahoo.com +359 57512391

Интернет адрес/и

www.tervel.bg

http://www.tervel.bg/profil.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
45261100      
Строителство

Обект на поръчката е предоставянето на строителство за основен ремонт на покрив на обитаема сграда – жилищен блок, собственост на Община Тервел , разположен в центъра на град Тервел. Сградата е с осем обитаеми апартамента, със застроена площ 247 кв.м., масивна , монолитна , на два надземни етажа и един избен етаж /под цялата площ/. Покривът е скатен, върху гредоред – с носеща дървена конструкция и керамично покритие. От избраният изпълнител ще се очаква да демонтира старата покривна конструкция и като следва решенията на техническия проект за ремонта да изгради нова дървена конструкция, бетонов пояс, да направи покривното покритие и да изпълни дейностите за отводняване на ремонтирания покрив.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел, Блок 1 в УПИ XV,кв.69 по РП на гр.Тервел

Във вр.с осн. ремонт на покрива,сл.да се изп.сл.стр.пр-си:•Св-не на покр.покр-е–стари кер-ди,глин.подложка и дем-ж на дъсч.обш-ка•Дем-ж на седяща покр.конст-ция–столици,майки,попове и дърв.подложки до гредореди•След като се обезпраши и навлажни,по контура на носещите стени сл.да се изп.изравн.стоманобетонни пояси с раз-ри20/25см. Армират се с надлъж.армир-ка с клА-I и клА-III.Кофражът се мон-ра в/у гредореда. Отново в/у него се мон-рат новите хориз-лни ел-нти на покр.конст-ция•Новите кер-ди ще се мон-рат в/у нови дърв.ребра 6/12/през 50см/дъсч.ламп-ия с деб.2,5 см,мушама и летви.Цялата дърв.конст-ция тр.да бъде от игл-н мат-ал, не понисък от IIкат.Ок.комините ще се изп.ламар.обшивки,запълн.с полиоретанов упл-тел.От ламар.ще са и шапките на ком-те и отдушниците,к.също тр.да излязат на покрива•Керем.тр.да са керамични,вълнообразни,с двоен фалц,защ-ни от обр.на плесен,с повишена защита от дъжд,сняг,лед,с гладка пов-ст с уст-в и плът.цвят.Сгр.е двуетаж.с 8 обит.апар-та със застр.пл.247кв.м
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок за изпълнените работи, обозначен с „Г“    20
Персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, обозначен с „П“    30
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Плащането се осъществява по следният начин:-30% от стой-стта на договора в срок до 14 календарни дни след откр. на строит. площадка на обекта;-70% от стой-стта на изп-то в срок до 30 календарни дни след представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) от НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  978605 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Поръчката се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.Осигурено е финансиране в размер на 74,35 % от прогнозната обявена стойност на обществената поръчка.
Участниците следва да се запознаят обстойно с проекта на договора за изпълнение на поръчката-неразделна част от обявената документация.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/07/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва