Версия за печат

00110-2020-0006

BG-Тервел:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 275 от дата 22.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852925

BG332, Община Тервел, ул.Св.Св.Кирил и Методий 8, За: Дияна Илиева, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tervel.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tervel.bg/profil.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Във връзка с основния ремонт на покрива , следва да се изпълнят следните строителни процеси : • Сваляне на покривно покритие – стари керемиди, глинена подложка и демонтаж на дъсчена обшивка. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта. • Демонтаж на седяща покривна конструкция – столици, майки , попове и дървени подложки до гредореди. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта. • След като се обезпраши и навлажни, по контура на носещите стени следва да се изпълнят изравнителни стоманобетонни пояси с размери 20/25см. Армират се с надлъжна армировка с клас А-I и клас А-III.Кофражът се монтира върху гредореда. Отново върху него се монтират новите хоризонтални елементи на покривната конструкция. • Новите керемиди ще се монтират върху нови дървени ребра 6/12 / през 50 см. /,дъсчена ламперия с деб. 2,5 см., мушама и летви. Цялата дървена конструкция трябва да бъде от иглолистен материал, не по нисък от II категория.Около комините ще се изпълнят ламаринени обшивки, запълнени с полиоретанов уплътнител.От ламарина ще са и шапките на комините и отдушниците ,които също трябва да излязат на покрива. • Керемидите трябва да са керамични, вълнообразни, с двоен фалц, защитени от образуване на плесен, с повишена защита от дъжд, сняг,лед, с гладка повърхност, с устойчив и плътен цвят. Възложителят не поставя изискване към цвета на керемидите. Изпълнителят трябва да съгласува с възложителя и със строителния надзор всички свои действия по обекта.От изключителна важност за възложителя е обстоятелството, че жилищният блок, чийто покрив ще се ремонтира е обитаем , както и това че подпокривното му пространство се отделя от четирите жилища на втория етаж с гредоред. Това прави организацията на работа при изпълнението изключително важна за опазване на здравето и имуществото на живеещите в случай на проливни дъждове в период, в който покривът ще бъде открит. Изпълнителят трябва да предвиди дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази жилищата от наводнение.По тази причина възложителят определя и срок за изпълнение на предмета на поръчката, който той счита за оптимален – 40 календарни дни. Допълнително, при работата си, изпълнителят трябва да следи метеорологичните данни и да се съобразява с тях при планиране на работи, които се извършват на открит покрив. Следва да се предвиди и начин за работа, при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение за обитателите на жилищата.Изискванията на възложителя към изпълнителя за предвиждане на дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази жилищата от наводнение, както описание на начин за работа , при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение за обитателите на жилищата следва да бъдат описани в техническото предложение за изпълнение на поръчката. Сградата е двуетажна, с осем обитаеми апартамента, със застроена площ 247 кв.м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Касае се за една жилищна сграда с една покривна конструкция с общи технически елементи. Работата не може да бъде изпълнявана от различни изпълнители, тъй като конструкцията има общи технически елементи. За обекта ще се издаде едно Разрешение за строеж, а след изпълнението му ще бъде въведен в експлоатация с един документ, съответстващ на определената от проектанта и приета от гл.архитект на Община Тервел категория строеж.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20174.38 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона. Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗОП и чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Община Тервел възлага настоящата обществена поръчка, чрез публично състезание, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Поръчката се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.Осигурено е финансиране в размер на 74,35 % от прогнозната обявена стойност на обществената поръчка. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с което одобрява обявлението за поръчката и документацията за участие в процедурата. Възложителят избира видът на процедурата да е публично състезание, поради обстоятелството,че по-високият праг на възлагане в сравнение с този, съответстващ на индивидуалната стойност на обекта, гарантира в максимална степен осигуряване на публичност, прозрачност и условия за лоялна конкуренция.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Георгиев Симеонов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Тервел