Деловодна информация
00110Община Тервел
275 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00110-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Тервел 000852925
ул.Св.Св.Кирил и Методий 8
Тервел BG332 9450 България
Дияна Илиева +359 57512070
tervel2000@yahoo.com +359 57512391

Интернет адрес/и

www.tervel.bg

http://www.tervel.bg/profil.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.tervel.bg/profil_2016/PS52.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
45261100      
Строителство

Обект на поръчката е предоставянето на строителство за основен ремонт на покрив на обитаема сграда – жилищен блок, собственост на Община Тервел , разположен в центъра на град Тервел. Сградата е с осем обитаеми апартамента, със застроена площ 247 кв.м., масивна , монолитна , на два надземни етажа и един избен етаж /под цялата площ/. Покривът е скатен, върху гредоред – с носеща дървена конструкция и керамично покритие. От избраният изпълнител ще се очаква да демонтира старата покривна конструкция и като следва решенията на техническия проект за ремонта да изгради нова дървена конструкция, бетонов пояс, да направи покривното покритие и да изпълни дейностите за отводняване на ремонтирания покрив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20174.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Тервел, Блок 1 в УПИ XV,кв.69 по РП на гр.Тервел

Във връзка с основния ремонт на покрива , следва да се изпълнят следните строителни процеси :
• Сваляне на покривно покритие – стари керемиди, глинена подложка и демонтаж на дъсчена обшивка. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта.
• Демонтаж на седяща покривна конструкция – столици, майки , попове и дървени подложки до гредореди. Строителните отпадъци следва да бъдат извозени до място, посочено от възложителя и намиращо се на разстояние от три километра от обекта.
• След като се обезпраши и навлажни, по контура на носещите стени следва да се изпълнят изравнителни стоманобетонни пояси с размери 20/25см. Армират се с надлъжна армировка с клас А-I и клас А-III.Кофражът се монтира върху гредореда. Отново върху него се монтират новите хоризонтални елементи на покривната конструкция.
• Новите керемиди ще се монтират върху нови дървени ребра 6/12 / през 50 см. /,дъсчена ламперия с деб. 2,5 см., мушама и летви. Цялата дървена конструкция трябва да бъде от иглолистен материал, не по нисък от II категория.Около комините ще се изпълнят ламаринени обшивки, запълнени с полиоретанов уплътнител.От ламарина ще са и шапките на комините и отдушниците ,които също трябва да излязат на покрива.
• Керемидите трябва да са керамични, вълнообразни, с двоен фалц, защитени от образуване на плесен, с повишена защита от дъжд, сняг,лед, с гладка повърхност, с устойчив и плътен цвят. Възложителят не поставя изискване към цвета на керемидите.
Изпълнителят трябва да съгласува с възложителя и със строителния надзор всички свои действия по обекта.От изключителна важност за възложителя е обстоятелството, че жилищният блок, чийто покрив ще се ремонтира е обитаем , както и това че подпокривното му пространство се отделя от четирите жилища на втория етаж с гредоред. Това прави организацията на работа при изпълнението изключително важна за опазване на здравето и имуществото на живеещите в случай на проливни дъждове в период, в който покривът ще бъде открит. Изпълнителят трябва да предвиди дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази жилищата от наводнение.По тази причина възложителят определя и срок за изпълнение на предмета на поръчката, който той счита за оптимален – 40 календарни дни. Допълнително, при работата си, изпълнителят трябва да следи метеорологичните данни и да се съобразява с тях при планиране на работи, които се извършват на открит покрив. Следва да се предвиди и начин за работа, при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение за обитателите на жилищата.Изискванията на възложителя към изпълнителя за предвиждане на дейности и материали, чрез които да създаде сигурност и да предпази жилищата от наводнение, както описание на начин за работа , при който да се извършват СМР на два отделни участъка на покрива с цел минимизиране на рисковете от наводнение за обитателите на жилищата следва да бъдат описани в техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Сградата е двуетажна, с осем обитаеми апартамента, със застроена площ 247 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за изпълнените работи, обозначен с „Г“    20
Персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, обозначен с „П“    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
20174.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Плащането се осъществява по следният начин:-30% от стой-стта на договора в срок до 14 календарни дни след откр. на строит. площадка на обекта;-70% от стой-стта на изп-то в срок до 30 календарни дни след представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) от НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

I. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и доказателства:
Участникът следва да е регистриран в „Централeн професионален регистър на строителите” към Камарата на строителите в България за първа група (строежи от високото строителство), минимум пета категория строежи или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Изискуемата информация относно изискването за годност, участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея .
За доказване на горепосоченото изискване при сключване на договор участникът представя: Доказателства относно наличието на Удостоверение за регистрация в ЦПРС за първа група, минимум пета категория строежи и неговата валидност към датата на подаване на офертите.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да декларира в посочения раздел на ЕЕДОП регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, който е чуждестранно лице да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от първа група, минимум пета категория.
* Съгласно чл.3, ал.3 от Закона за камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Съгласно чл.171 ал.1 ЗУТ и чл.5 ал.2 т.5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово състояние, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея .
За доказване на горепосоченото изискване при сключване на договор участникът представя: Доказателство за наличието на валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие отговарящо на характера и обема на поръчката съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

А) Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил поне един обект на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под строителство , идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира строителство за основен ремонт , преустройство или изграждане на сгради . Възложителят не поставя изискване по отношение на обема на изпълненото от участника сходно с предмета на настоящата поръчка строителство.
Б) Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по стандарт: Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN: ISO 9001:2008, респ. по - нов или еквивалентен стандарт с обхват сходен на предмета на поръчката.


А) Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1а от ЕЕДОП съгласно описаното в нея .
За доказване на горепосоченото изискване при сключване на договор участникът представя: Списък на изпълнените дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Б) Участникът следва да посочи информацията за съответствието си с Критерий за подбор № 4 в Част IV: "Критерии за подбор", раздел "Г": "СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ" от ЕЕДОП.
За доказване на горепосоченото изискване при сключване на договор участникът представя: Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN: ISO 9001:2008, респ. по - нов или еквивалентен стандарт с обхват сходен на предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, издаден от органи, установени в други държави-членки. Посочените документи не се представят в случай, че са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
В случай на обединение, изискването за съответствие с критерия за подбор се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване по Критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При участие на чуждестранни лица, те могат да удостоверят съответствието си със съответния критерий за подбор посредством аналогични документи,съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение -5% от стой-та на дог,без включен ДДС; Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изп. се уреждат в договора. Осн-я за отстр-не с-но лично с-е на уч-ка: наличие на обст-ва по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП; Нал-е на обст-ва по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Възл-ят отстранява от уч-е: а)уч-к,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изп. др. усл-е от обявл.или док-ята; б)уч-к,който е предст.оферта,която не отговаря на:-предв. обяв.усл-я за изп-е на поръч-та и на изискв.за валидност;-правила и изиск-ия,св.с опазв.на ОС,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на межд.еколог.,соц. и труд.право,к.са изброени в прилож.№ 10 към чл.115 ЗОП; в)уч-к,к. не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 ЗОП или чиято оф-та не е приета съгл. чл.72, ал.3–5 ЗОП; г)уч-ци,к.са свърз.лица или в наруш.чл.101,ал.9 или 10 от ЗОП; д)участник,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Тервел, сграда на Общинска администрация, стая 201

Съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Поръчката се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.Осигурено е финансиране в размер на 74,35 % от прогнозната обявена стойност на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва