Информация за преписката

Възложител: Община Белене
Номер: 00661-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене през 2020г. Възложителят ще определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя населените мяста, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите по поръчката. Населените места ще бъдат до 6 на бр. - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвижда се отстраняване на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки,повдигане на РШ,извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението и др.,с/но техн. спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976172   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2020 г.  08.05.2020 г. 
2   976173   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2020 г.  08.05.2020 г. 
3   987312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
4   1012588   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2021 г.  13.05.2021 г.