Версия за печат

00661-2020-0010

BG-Белене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413579

BG314, Община Белене, ул. България №35, За: инж. Христина Иванова-Мънева - гл. инженер на Община Белене, Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки в Община Белене, България 5930, Белене, Тел.: 0658-31036; 0658-34672, E-mail: obshtinabl@gmail.com, Факс: 0658-31062; 0658-34672

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://belene.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13688.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 474 от 08.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00661-2020-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене през 2020г. Възложителят определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя населените места, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите по поръчката. Населените места ще бъдат до 6 на бр. - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвижда се отстраняване на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки,повдигане на РШ,извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението и др.,с/но техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 23 от 09.07.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Виагруп ЕООД, ул. Българска авиация №55, България 5800, Плевен, Тел.: 064-600687, E-mail: viagrup_pto@abv.bg, Факс: 064-827912

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

09.07.2020 г. 

Крайна дата

31.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
55367 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 79.02% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Невъзложени за изпълнение от страна на Възложителя ремонтни дейности за определени участъци от обхвата на поръчката.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
43748.97 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Милен Павлов Дулев
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Белене