Деловодна информация
00661
15-00/209 10/07/2020 (дд/мм/гггг)
не
00661-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Белене 000413579
ул. България №35, етаж последен, стая №31
Белене BG314 5930 България
Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки в Община Белене +359 658-31061
obshtinabl@gmail.com +359 658-31062

Интернет адрес/и

http://belene.bg/

www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене%2C13688


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г. 00661-2020-0010
45000000      
Строителство

Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене през 2020г. Възложителят ще определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя населените мяста, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите по поръчката. Населените места ще бъдат до 6 на бр. - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвижда се отстраняване на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки,повдигане на РШ,извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението и др.,с/но техн. спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
55367.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      FG16
45233252      FG16
45233000      FG16
45233200      FG16
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Белене, гр. Белене

Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене за календарна 2020г. Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, повдигане на РШ, извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението при изпълнение на строително-монтажните работи, и други съгласно Техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Финансова оценка – Пц-сбор от предложените единични цени с вкл. ДДС по позиции дейности в ценовото предложение и с/но Методиката за оценка - Пц = (Пцi х 80)    80
Сумарен коефицент за ценообразуване – Ск-средноаритметичен сбор от стойностите от точките за всеки един подпоказател от елементите за ценообразуване : Ск=(Пч.ст.ор+Пч.ст.ср+Пдрт+Пдрм+Пдср+Ппеч.)/6    20
Подпоказател часова ставка на общи работници - Пч.ст.ор= [Мин.ч.ст.ор/Ч.ст.ор(i)]    20
Подпоказател часова ставка на специализирани работници - Пч.ст.ср= [Мин.ч.ст.ср/Ч.ст.ср(i)]    20
Подпоказател допълнителни разходи върху труд - Пдрт= [Мин.%дрт/%Дрт(i)]    20
Подпоказател допълнителни разходи върху механизация - Пдрм= [Мин.%дрм/%Дрм(i)]    20
Подпоказател доставно-складови разходи - Пдср= [Мин.%дср/%Дср(i)]    20
Подпоказател печалба – Ппеч.= [Мин.%печ./%Печ. (i)]    20
Крайна комплексна оценка К - (К) = Пц+Ск    100
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата процедура е проведена в съответствие с чл. 181, ал.2 от ЗОП, при условията на чл.47, ал.6 и 61 от ППЗОП- оценката на ценовите предложения на участниците се извърши преди провеждане на предварителен подбор, и съгласно § 12 от ЗМДВИП.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  976173 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
23       Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Виагруп ЕООД 114684488
ул. Българска авиация №55
Плевен BG314 5800 България
viagrup_pto@abv.bg +359 64600687
+359 64827912
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
55367.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

55367.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.7 буква "а" от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва