Деловодна информация
00661Община Белене
15-00/145 08/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00661-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Белене 000413579
ул. България №35, етаж последен, стая №31
Белене BG314 5930 България
Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки в Община Белене +359 658-34672
obshtinabl@gmail.com +359 658-31062/+359 658-34672

Интернет адрес/и

http://belene.bg/

http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13688
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.
45000000      
Строителство

Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене през 2020г. Възложителят ще определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя населените мяста, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите по поръчката. Населените места ще бъдат до 6 на бр. - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвижда се отстраняване на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки,повдигане на РШ,извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението и др.,с/но техн. спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55367.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      FG16
45233252      FG16
45233000      FG16
45233200      FG16
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Белене, гр. Белене

Обществената поръчка обхваща изпълнението на СМР и СРР, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична и пътна мрежа на територията на община Белене за календарна 2020г. Възложителят ще определя в писмено известие(възлагателно писмо) до изпълнителя съгласно договора, населеното място, местоположението на участъците, обема и видовете работи, за които ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката. Населените места могат да бъдат до 6 на брой - гр. Белене, и села от общината разположени в различни посоки спрямо общинския център гр. Белене. Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации по улиците или пътища чрез полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, студено изкърпване на асфалтобетонови настилки тип Печматик или еквивалент, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, повдигане на РШ, извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението при изпълнение на строително-монтажните работи, и други съгласно Техническата спецификация.
От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р. България. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р.България и приложими към строителството, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:
I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 1.Национална агенция по приходите: www.nap.bg/ и 2.НОИ: www.noi.bg;
II. Относно задълженията по опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,Телефон: 02/ 940 63 31; сайт: www.moew.government.bg/
III.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр.София, ул. Триадица №2, Телефон:02 8119 443,сайт: www.mlsp.government.bg;
ИА „Главна инспекция по труда“ – www.gli.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Финансова оценка – Пц-сбор от предложените единични цени с вкл. ДДС по позиции дейности в ценовото предложение и с/но Методиката за оценка - Пц = (Пцi х 80)    80
Сумарен коефицент за ценообразуване – Ск-средноаритметичен сбор от стойностите от точките за всеки един подпоказател от елементите за ценообразуване : Ск=(Пч.ст.ор+Пч.ст.ср+Пдрт+Пдрм+Пдср+Ппеч.)/6    20
Подпоказател часова ставка на общи работници - Пч.ст.ор= [Мин.ч.ст.ор/Ч.ст.ор(i)]    20
Подпоказател часова ставка на специализирани работници - Пч.ст.ср= [Мин.ч.ст.ср/Ч.ст.ср(i)]    20
Подпоказател допълнителни разходи върху труд - Пдрт= [Мин.%дрт/%Дрт(i)]    20
Подпоказател допълнителни разходи върху механизация - Пдрм= [Мин.%дрм/%Дрм(i)]    20
Подпоказател доставно-складови разходи - Пдср= [Мин.%дср/%Дср(i)]    20
Подпоказател печалба – Ппеч.= [Мин.%печ./%Печ. (i)]    20
Крайна комплексна оценка К - (К) = Пц+Ск    100
II.2.6) Прогнозна стойност
55367.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата процедура ще се проведе в съответствие с чл. 181, ал.2 от ЗОП, при условията на чл.47, ал.6 и 61 от ППЗОП- оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор, и съгласно § 12 от ЗМДВИП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има право да осъществява строителство с обхват от втора група, четвърта категория. Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранен участник може да докаже правото си да осъществява определена дейност с документи, издадени от държавата, в която е установен. При участие на обединение, което не е юридическо лице удостоверяването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в еЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителство, съобразно документа за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители удостоверяването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в еЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
При подаване на офертата участниците удостоверяват обстоятелствата по изискването за годността си за упражняване на професионалната си дейност, като попълват Част IV, раздел А, т.1 на еЕЕДОП, като посочват информация, относно актуалното им вписване в съответен професионален или търговски регистър в държавата-членка в която са установени, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и интернет-адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Доказване: Съгласно чл.67, в случай по ал.5, а при чл.112,ал.1, т.2 ЗОП - преди сключване на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника (определения за изпълнител), в т.ч. и подизпълнители и/ли трети лица, които са посочени от него, че ще изпълняват дейности по СМР, да представи документи по смисъла на чл.60 от ЗОП удостоверяващи съответното право да осъществява строителство от групата и категорията изискуеми по условията на настоящата поръчка, актуални към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът в обществената поръчка да има застраховка професионална отговорност за строителство. За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа-дата на издаване, срок на валидност) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5 за наличие на Валидна застраховка за професионална отговорност. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на нова застрахователна полица. Съгласно чл.62, ал.2 ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.Чуждестранни участници(лица), могат да представят аналогични или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Участникът в обществената поръчка да има застраховка професионална отговорност за строителство на обекти минимум втора група, четвърта категория строежи. В случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, да изпълняват дейности, свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Участниците удостоверяват съответствие с поставеното изискване, с попълване на съответната част от еЕЕДОП,Част IV: Критерии за подбор, раздел В.Технически и професионални способности, т.1а). Информацията да описва стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на изпълненото строителство.В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112,ал.1, т.2 от ЗОП се доказва с представяне на списък на строителството, съгл. чл.64,ал.1, т.1 от ЗОП,съобразно декларираната от участника в еЕЕДОП информация.
2. Участникът трябва да предложи лица за технически екип, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството,които ще има на разположение при изпълнение предмета на поръчката.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на информация в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: технически и професионални способности, т. 2 от еЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция която ще изпълняват при изпълнение на поръчката;Образование (степен,специалност,година на дипломиране,№ на диплома,учебно заведение);Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (период, длъжност, основни функции). В случаите на чл.67, ал.5 и при чл.112,ал.1, т.2 от ЗОП се доказва с представяне на списък на екипа технически лица, съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП. В списъка се посочва цялата изисквана от Възложителя информация по отношение на лицата, удостоверяващ декларираната информация за тях в еЕЕДОП.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. При подаване на офертата, съответствие с изискването по т.а) и б) се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.В еЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат–посочва се интернет-адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване за обхвата на регистрацията и периода на валидност. В случаите на чл.67, ал.5 и при чл.112,ал.1, т.2 от ЗОП се доказва със заверени копия на валиден сертификат за управление на качеството или еквивалент. Сертификатите да отговарят на чл.64, ал.5 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. Участниците да имат на разположение механизация и техника, които да позволяват изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в съответствие с изискванията на техническата спецификация. Участниците посочват информация в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП. (посочват се вид, марка, модел, осн. за ползване-собствено, наето, друго).
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл.65 от ЗОП.В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители,за последните се прилага чл.66 от ЗОП.


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.Под изпълнени дейности „с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира изпълнени дейности(на един или няколко обекта) свързани с изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици, с площ минимум 2 300 кв.м. Под „изпълнени дейност/-и“ ще се разбират такива, които независимо от датата на започването им, са приключили в посочения по-горе период. Броят и стойността(стойностите) на изпълнените дейности са без значение!
2. Участникът трябва да предложи правоспособни лица за технически екип при изпълнение предмета на поръчката, в следния минимален състав:
а).Технически ръководител: със съответна квалификация или образователна степен по смисъла чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна съгласно чл.163а, ал.3 от ЗУТ(за чуждестранните лица), с опит като технически ръководител минимум 2 години;
б).Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с доказан опит като специалист контрол на качеството(или заемана еквивалентна позиция) мин. 1 год. Чуждестранните лица могат да посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
в).Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по безопасност и здраве (или заемана еквивалентна позиция) – мин. 1 год. Чуждестранните лица могат да посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Участниците трябва да посочат за всяка от длъжностите в предлагания екип за изпълнение на строителството лица, като едно лице може да съвместява повече от една позиция, при условие че притежава необходимата правоспособност и квалификация за тях.
3. Участниците да имат внедрени и да прилагат в дейността си: система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. Обхватът на внедрената система трябва да е за строителни дейности.
4. Участникът следва да разполага минимум със следното оборудване /механизация/, както следва:
а). багер с челен товарач -1 бр.;
б). самосвал – 1 бр.;
в). фреза за фрезоване на асфалтови настилки – 1 бр.;
г). асфалтополагаща машина – 1 бр.;
д). пневматичен валяк– 1 бр.;
е). гудронатор – 1 бр.;
ж). фугорезачка – 1 бр.;
з). водоноска за измиване – 1 бр.;
и). вибрационен валяк – 1 бр.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, удостоверяващ декларираната информация в еЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение(ГИ) в размер от 1% от стойността на договора без ДДС(крайна цена), която да обезпечи неговото изпълнение. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е . ГИ се представят в една от следните форми, по избор на Изпълнителя:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция във форма по т.1 се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC: STSA BGSF, банка ДСК; банковата гаранция на ГИ – да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал. – най-малко 30 дни след изтичане срока договора, а застраховката на ГИ - в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането, със срок на валидност – най-малко 30 дни след срока на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Сградата на Община Белене – гр.Белене, ул. България №35, етаж последен, зала №26

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.61 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят и оповестяват на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, при условията на ал.5 от ЗОП, както и по чл.55, ал.1 т.1 и т.3,4,5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1 и т.3,4,5 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
1.1.Отстраняват се участници в процедурата и:
а).при наличие на основание по чл.107 ЗОП;
б).в нарушение на чл.101 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от еЕЕДОП;
в).за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;
г).за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;
д).осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); -нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
е). при неизпълнение на чл.35а,ал.3,изр. последно от ППЗОП;
ж).чието ценово предложение не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката
1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.
2. Съгласно чл.67, ал.1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът(подизпълнител, трето лице, и член на обединение) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на еЕЕДОП само в електронен вид(с/но §29,т.5, б."а" от ПЗР на ЗОП). Документите чрез които се доказва информацията посочена в еЕЕДОП може да бъдат изискани при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП,вр. с ал.8 . Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални документи с/но чл.112, ал.1,т.2 от ЗОП, вр. ал.9 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представено доказателство за технически и професионални способности, може да не бъде прието в случай по чл.64, ал.2 от ЗОП. Процедурата ще се проведе по реда на чл.181, ал.2 от ЗОП. За неуредените в настоящото обявление положения се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за участие, и действащото законодателство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва