Информация за преписката

Възложител: Община Златоград
Номер: 00183-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=206
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително ремонтни и монтажни работи с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: • доставка на необходимите материали и оборудване; • строителни и монтажни работи; • контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи; • гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. Предметът на настоящата обществена поръчка включва 2 обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975950   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975951   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   990088   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2020 г.  05.08.2020 г. 
4   990405   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.08.2020 г.  10.08.2020 г.