Деловодна информация
00183
12-00-167 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00183-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Златоград 000614938
ул. Стефан Стамболов № 1
Златоград BG424 4980 България
Цветелина Бодурова +359 30712551
ObA-zlatograd@zlatograd.bg +359 30714023

Интернет адрес/и

www.zlatograd.bg

https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=206


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=206
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“
45233000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително ремонтни и монтажни работи с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
• доставка на необходимите материали и оборудване;
• строителни и монтажни работи;
• контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи;
• гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.
Предметът на настоящата обществена поръчка включва 2 обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
135000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.(Златоград - Неделино)-Дуня” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

на територията на община Златоград

Обособената позиция включва изпълнение на:
Изкопи
Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, за офрмяне на банкети
Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани -сиви
Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 - вибропресовани
Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани
Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4-6 см
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка
Машинно полагане на неплътна асфалтова смес- 4см
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка
Машинно полагане на плътна асфалтова смес-4см
Превоз плътна и не плътна асфалтова смес
Критериите по-долу
 
ДА “Работна програма за изпълнение на строителството”    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
118333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Път Златоград - Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93" 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

на територията на община Златоград

Обособената позиция включва следните видове дейности:
Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6см
Превоз на фрезован материал до 20км
Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и същестуваща асфалтова настилка
Машинно полагане на неплътна асфалтова смес
Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер
Машинно полагане на плътна асфалтова смес
Превоз плътна и не плътна асфалтова смес
Критериите по-долу
 
ДА “Работна програма за изпълнение на строителството”    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта, включен в съответната обособената позиция.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
-За обособена позиция № 2 и №7 - за строежи от Втора група, Трета категория съгласно ПРВВЦПРС.
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване: Доказателствата за съответствие се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.
Доказване изпълнението на изискването е чрез представяне на:
Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта, включен в съответната обособена позиция - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи, съобразно обекта на съответната обособена позиция, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от участник в обединението, който ще извършва съответните строителни и монтажни работи, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка “Професионална отговорност в строителството”, която покрива минималната застрахователна сума за категорията строеж, в която попада обекта, включен в съответната обособената позиция: за обособени позиции №2 и №7 - трета категория строежи, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“, т.5 от ЕЕДОП.
Доказване: Доказателствата за съответствие се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.
Доказване изпълнението на изискването е чрез представяне на:
Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на обособената позиция, а именно – за обособени позиции №2 и №7 - трета категория строежи. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изпълнение на строителство, при които е изпълнявано изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или на улични мрежи.
Възложителят не поставя изискване за обем.
Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Доказване:
Изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцияте се предоставят в една от следните форми:
-парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя: „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.
Условията и сроковете за освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/05/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Сградата на ОбА Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, ет. 2, Заседателна зала.

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответно пълномощно.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Ще бъдат остранявани от процедурата лица, за които са налице следните обстоятелства: Чл 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП; Чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби - 10 дневен срок от: 1. по чл. 197, ал.1, т. 4 ЗОП- след изтичането на срока по чл.179 ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. Получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл.196, ал.5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва