Версия за печат

00183-2020-0003

BG-Златоград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 149 от дата 07.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614938

BG424, Община Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, За: Цветелина Бодурова, България 4980, Златоград, Тел.: 00359 30712551; 0884 600180, E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 00359 30714023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=206.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително ремонтни и монтажни работи с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: • доставка на необходимите материали и оборудване; • строителни и монтажни работи; • контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи; • гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. Предметът на настоящата обществена поръчка включва 2 обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 135000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 157916.67 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част (обособени позиции) от обществена поръчка с предмет „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Общински път /Цацаровци - Златоград/- с. Ерма река - мах.Мързян”; Обособена позиция №2: „Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.(Златоград - Неделино)-Дуня”; Обособена позиция №3: „Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце - рехабилитация и реконструкция, L= 300 м.”; Обособена позиция №4: „Общински път /Златоград - Пресека/ - Граница общ. (Кирково-Златоград) - с. Долен”; Обособена позиция №5: „Общински път Горски извор - Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Кушла”; Обособена позиция №6: „Общински път /Неделино - Старцево/ - с. Пресока”; Обособена позиция №7: "Път Златоград- Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93". Общата стойност на обществената поръчка по седемте обособени позиции е в размер на 157 916,67 лв. без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Общински път /Цацаровци - Златоград/- с. Ерма река - мах. Мързян” – 2 083,33лв. без ДДС; Обособена позиция №2: „Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ.(Златоград - Неделино)-Дуня” – 118 333,33 лв. без ДДС; Обособена позиция №3: „Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце - рехабилитация и реконструкция, L= 300 м.” – 8 333,33 лв. без ДДС; Обособена позиция №4: „Общински път /Златоград - Пресека/ - Граница общ. (Кирково-Златоград) - с. Долен” – 4 166,67 лв. без ДДС; Обособена позиция №5: „Общински път Горски извор - Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Кушла” – 4 166,67 лв. без ДДС; Обособена позиция №6: „Общински път /Неделино - Старцево/ - с. Пресока” – 4 166,67 лв. без ДДС; Обособена позиция №7: "Път Златоград - Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93" – 16 666,67 лв. без ДДС. Индивидуалната прогнозна стойност на обособена позиция №1, 3, 4, 5 и 6 е под 50 000 /петдесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции №1, 3, 4, 5 и 6 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, като общата стойност на обособени позиции №1, 3, 4, 5 и 6, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката (14,52%)


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка и наличието на други обществени поръчки с идентичен или сходен предмет, е в праговете, определени с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП и не са налице основания за провеждане на пряко договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срок за подаване на жалби - 10 дневен срок от: 1. по чл. 197, ал.1, т. 4 ЗОП- след изтичането на срока по чл.179 ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. Получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл.196, ал.5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослав Митков Янчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Златоград